Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/13879 E. , 2017/8690 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/13879 E. , 2017/8690 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/13879 E. , 2017/8690 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, faiz alacağı istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Davacı vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde; 21.07.2004 gün ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, öngördüğü istisnalar dışındaki hükümleri yayım tarihinde yürürlüğe giren, 14.07.2004 tarih ve 5219 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve ayrıca 5236 sayılı Kanun, katsayı artışı da uygulanmak suretiyle bu kanunların yürürlük tarihinden sonra yerel mahkemelerce verilen hükümler yönünden 2015 yılı için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesindeki atıf nedeniyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. maddesindeki temyiz (kesinlik) sınırını 2.080,00 TL olarak değiştirmiştir.
Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.
Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde temyiz (kesinlik) sınırının saptanmasında alacağın tamamının gözetilmesi; tümü dava konusu yapılan bir alacağın kısmen kabulünde ise temyiz (kesinlik) sınırının belirlenmesinde kabul ve reddedilen miktarların esas alınması, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesi delaletiyle, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427’nci maddesi hükmü gereğidir.
Somut olayda, dava konusu alacağın ıslah ile 16.035,21TL'ye yükseltildiği, mahkemece 15.579,22 TL'ye hükmedildiği, böylece reddilen miktarın 455.99 TL olduğu anlaşılmakla, red edilen tutar yukarıda belirtilen temyiz (kesinlik) sınırının altında bulunduğundan, davacı vekilinin temyiz dilekçesinin miktar itibarıyla kesinlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.
2-Davalı Kurum daha önce davacıya faiz ödemesi yapıldığı kararda bunun dikkate alınmadığını ileri sürmüştür. Dosya kapsamında faize konu asıl alacağın hükme bağlandığı...İş Mahkemesi'nin 2011/18 E.2011/312 K. nolu ve 04.11.2011 tarihli ilamının 27.12.2013 tarihinde onanarak kesinleşmesi üzerine, hüküm altına alınan asıl alacak ve faiz alacağı ve icra takibine kadar işlemiş faiz alacakları ile birlikte kurumdan tahsili için davacı tarafında icra takibine konulduğu ve anılan takip sonucu davalı kurumun ödeme yaptığı dosya kapsamında bulun icra takip dosyası ile sabit olduğundan, davalı kurum tarafından yapılan ödemelerin asıl alacak ve faiz alacağı yönünden ayrı ayrı değerlendirilerek alınacak hesap bilirkişi raporu sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştıra ve yanılgılı değerlendirme sonucu karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 07.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları