Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7851 E. , 2016/26299 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7851 E. , 2016/26299 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7851 E. , 2016/26299 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takibe karşı borçlu ... Giyim Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.'nin icra mahkemesine başvurusunda; iflas erteleme davasında verilen 28.11.2014 tarihli tedbir ara kararı nedeniyle takibin iptalini talep etmiş, mahkemece, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak takip başlatılması nedeniyle takip yapılmasında usule aykırılık olmadığı, tedbir kararının icra müdürlüğüne sunulması halinde müdürlükçe takibin durdurulmasının mümkün olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve 2014/1431 Esas sayılı ihtiyati tedbir kararının 1. maddesinin (A) bendinde; "davacı borçlu şirket aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiç bir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına" karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda alacaklı tarafından borçlu hakkında ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 18.6.2015 tarih ve 2015/1624 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra, 22.6.2015 tarihinde esas takibe geçildiği, dolayısıyla şikayete konu takibin 28.11.2014 tarihli ihtiyati tedbir kararından sonra başlatıldığı görülmektedir.
Bu durumda mahkemece ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve 2014/1431 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 28.11.2014 tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda şikayetçi borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları