Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7837 E. , 2016/25908 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7837 E. , 2016/25908 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 520146
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7837 E. , 2016/25908 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsuz yolla icra takibine başlandığı, borçlunun takibin kesinleşmesinden sonra icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklı ile protokol yaptıklarından bahisle takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece; borçlunun protokole uymaması nedeniyle hükümsüz kaldığı gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Borçlunun talebi; İİK'nun 71. maddesi gereğince takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin itfa itirazına ilişkindir.
İİK'nun 71/1. maddesine göre, borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve fer'ilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir.
Somut olayda taraflar arasında düzenlenen 05.02.2015 tarihli protokolde; dosya borcunun 80.000 TL (asıl alacak)+ 5.000 TL (vekalet ücreti) olmak üzere toplam 85.000 TL olarak belirlendiği, ödemeler için tarihler kararlaştırıldığı, belirtilen ödemelerin yapılması durumunda icra dosyası üzerinden hiç bir işlem yapılmayacağı, belirtilen tarih ve miktarlarda ödemeler yapıldığı takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağının kararlaştırıldığı, alacaklı tarafından cevap dilekçesinde protokol hükümlerinin borçlu tarafından ihlal edildiğinden takibe devam ettiklerini, borçlunun (5.000 TL vekalet ücreti ödemesi hariç) hiç bir ödeme yapmadığını beyan ettiği, borçlunun itfaya dair belge sunmadığı görülmektedir.
Bu durumda mahkemece, alacaklının kabul beyanı göz önüne alınarak 5.000 TL yönünden icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları