Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7818 E. , 2016/25911 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7818 E. , 2016/25911 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7818 E. , 2016/25911 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlu şirket vekili, 18.12.2013 tarihinde şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir ara kararı gereğince takibin durdurulmasını talep ettiği, mahkemece, borçlu şirket hakkında iflas kararı verildiği, iflasın açıldığı ve kararda tedbirlerin kaldırıldığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/533 Esas sayılı dosyasında borçlu tarafça iflasın ertelenmesi davası açıldığı, bu dosyada mahkemece 16.01.2013 tarihinde; Davacı şirket lehine yapılan ihtiyati haciz, haczen muhafaza altına alma tedbirleri de dahil olmak üzere, 6183 sayılı kanuna tabi kamu alacakları da dahil bütün alacaklar bakımından, başlanmış veya başlatılacak tüm icra takip ve işlemlerinin durdurulmasına, müvekkil şirket ve şirket ortakları yada 3. kişiler tarafından şirket lehine verilmiş rehin ve ipotekler de dahil olmak üzere tüm rehinle temin edilmiş veya edilmemiş takiplerin durdurulmasına," şeklinde tedbir kararı verildiği, takibin ise tedbir kararından sonra 01.12.2013 tarihinde başlatıldığı, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/533- 2014/91K. 14.02.2014 tarihli kararı ile borççu şirketin iflasına ve tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği, kararın temyiz ediliği ve kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Her dava ve şikayet, açıldığı tarihteki hukuki durum gözetilerek hükme bağlanır. (28.11.1956 tarih ve 15/15 sayılı İ.B.K. ve HGK'nun 17/03/1954 tarih ve 3/40-49 sayılı kararı). Sonradan gelişen, değişen olaylar, değerlendirmeye katılamaz (Hukuk Genel Kurulu’nun 11.05.2011 tarih ve 2011/12-177 esas, 2011/300 karar sayılı kararı).
Kaldı ki, İİK'nun "Takibin Durması ve Düşmesi" başlıklı 193. maddesinin 1. ve 2. fırkalarında: "İflasın açılması, borçlu aleyhine haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur. İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer..." düzenlemesi yer almaktadır.
O halde mahkemece, yukarıda anılan 16.01.2013 tarihli ihtiyati tedbir kararı gereği takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları