Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7807 E. , 2016/25522 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7807 E. , 2016/25522 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516427
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7807 E. , 2016/25522 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun itirazı üzerine duran icra takibinin devamı için alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; dosya içersindeki reddiyat makbuzlarından, alacaklı vekilinin 24/02/2014 tarih ve 03/03/2014 vs. tarihlerinde tahsilatlar yaptığı, bu durumda itirazı öğrenme tarihinin 24/02/2014 tarihi olarak kabulü ile 6 aylık dava açma süresi dolduktan sonra dava açıldığı gerekçesi ile istemin süre yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Genel haciz yoluyla takipte, İİK.nun 62.maddesine göre yapılan itiraz ile İİK.nun 66.maddesi gereğince takip durur. Alacaklı, takibin devamı için, İİK.nun 68.maddesi kapsamında itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde, yeniden ilamsız takip yapılamaz. İtirazın kaldırılması için öngörülen altı aylık süre, yasadan kaynaklanan hak düşürücü süre olup, mahkemece res'en gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, itirazın, alacaklı vekiline tebliğ edildiğine dair bilgi ve belge bulunmadığı, itiraz, henüz kendisine tebliğ edilmeyen alacaklı yönünden, itirazın kaldırılması için yasada öngörülen 6 aylık süre başlamayacağından, alacaklının 16/12/2014 tarihinde itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesi'ne yaptığı başvurunun yasal sürede olduğunun kabulü gerekir.
O halde, mahkemece, itirazın kaldırılması isteminin süresinde olduğu gözetilerek işin esasının incelenmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin süre aşımından reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları