Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7800 E. , 2016/25724 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7800 E. , 2016/25724 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7800 E. , 2016/25724 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu vekilinin yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda; boş koçan olarak çalınan çekin müvekkili şirket yetkilisinin imzasını ihtiva etmeyip sahte bir imza kullanılarak alacaklının eline geçtiğini ve kambiyo senedi vasfını taşımadığını belirterek takibin durdurulmasını talep ettiği, mahkemece, çekin zorunlu şekil şartlarını taşıdığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda, başvuru imza itirazı niteliğindedir.
O halde mahkemece, mukayeseye esas yeterli imza örnekleri toplanıp huzurda imza örnekleri alındıktan sonra bunlar üzerinde yöntemince bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle imzaya itiraz yönünden inceleme yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken, bu yönden inceleme yapılmaksızın eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları