Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7782 E. , 2016/25714 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7782 E. , 2016/25714 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7782 E. , 2016/25714 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1- Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Alacaklı tarafından iki adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı bonoların alacaklı ile aralarında düzenlenen 10.11.2011 tarihli Biosensör İş Ortaklığı Sözleşmesi ve 19.03.2013 tarihli Ek Sözleşme-2 'nin ilgili maddeleri gereğince teminat olarak verildiklerini ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece, şikayetin kısmen kabulü ile 242.000,00 TL'lik senet yönünden senedin adı biosensör iş ortaklığı sözleşmenin teminatı olduğu gerekçesiyle takibin iptaline,150.000,00 TL'lik senet yönünden ise bir değerlendirme yapılmaksızın şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda, alacaklı tarafından imza edilen 19.03.2013 tarihli “Ek sözleşme-2” başlıklı sözleşmenin 2. maddesinde sözleşmeye istinaden borçluya 150.000,00 TL'lik senedin ciro edilip teslim edileceği ibarelerinin yer aldığı görülmektedir. Takibe konu 19.03.2013 tanzim tarihli, 150.000,00 TL bedelli senedin, taraflar arasında imzalanan 19.03.2013 tarihli sözleşme kapsamında düzenlendiği taraflar arasında çekişmesizdir. Söz konusu sözleşmenin taraflara karşılıklı edimler yüklediği tartışmasız olup, alacağın varlığı ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirmektedir.
O halde, mahkemece, karşılıklı edimleri içeren sözleşme gereğince alacaklıya verildiği sabit olan 09.03.2013 tanzim tarihli,150.000,00 TL bedelli senetten doğan alacağın varlığı ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediğinin yargılamayı gerektirdiği dikkate alınarak İİK'nun 169/a maddesi uyarınca borca itirazın kabulü ile takibin bu senet yönünden durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
2- Alacaklının temyiz itirazlarına gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlunun, takip dayanağı 15.09.2011 tanzim tarihli 242.000,00 TL bedelli bononun teminat senedi olarak verildiği iddiası İİK'nun l69. maddesi kapsamında borca itiraz niteliğinde olup, bu iddianın kabulü halinde, aynı Kanunun 169/a-5. maddesi gereğince, takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, başvurunun İİK'nun 170/a maddesi kapsamında şikayet olarak vasıflandırılarak takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, kararın bu yönden düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ : 1- Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 150.000,00 TL'lik senet yönünden yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),
2- Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... 11. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 09.07.2015 tarih ve 2015/476 E.-2015/858 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (2). bendinde yer alan “İİK 170/a maddesi gereğince 242.000,00 TL 'lik senet yönünden takibin iptaline” sözcüklerinin karar metninden çıkartılmasına, yerine “İİK 169/a-5 maddesi gereğince 242.000,00 TL'lik senet yönünden takibin durdurulmasına” sözcüklerinin yazılmasına, 242.000,00 TL'lik senet yönünden verilen kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları