Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7745 E. , 2016/25709 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7745 E. , 2016/25709 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516485
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7745 E. , 2016/25709 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından 10.01.2014 tanzim tarihli 20.000,00 TL bedelli bir adet bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlunun dayanak bononun teminat senedi olduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece dayanak senet arkasındaki şerh ve 05.08.2013 tarihli protolün 5.maddesi doğrultusunda şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
HGK'nun 14.3.2001 tarih ve 2001/12-233 sayılı ve 20.6.2001 tarih, 2001/12/496 sayılı kararlarında da kabul edildiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belge ile kanıtlanmadığı sürece onun takibe konu edilmesi engellenemez.
Somut olayda; takip dayanağı bonunun arkasında "teminat senedidir" ibaresi mevcut ise de hangi hukuki ilişkinin teminatı olduğu açıkça yazılmamış olup bono üzerindeki bu ibare tek başına senedin teminat senedi olduğu iddiasını ispata yeterli değildir. Yine mahkemece gerekçeye esas alınan ve taraflar arasında düzenlenen 05.08.2013 tarihli protokolün 5. maddesinde “45.000,00 TL'lik senet alınacağı” belirtilmiş ise de takibe dayanak bononun tanzim tarihi ve miktarı dikkate alındığında senede açıkça atıf olmayıp bu sözleşmenin de teminat iddiasına delil teşkil etmesi mümkün değildir.
O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken,yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları