Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7708 E. , 2016/25628 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7708 E. , 2016/25628 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516485
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7708 E. , 2016/25628 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte üçüncü kişi ... İnşaat Petrol Madencilik İletişim Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, takip borçlularından ... ... Yakacak Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ... Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tasfiyesiz infisahına karar verildiğini ve şirketleriyle birleştiğini, borçlu şirketlerin tüzel kişiliğinin düştüğünü, ayrıca müvekkili şirket hakkında ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/854 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında 10.08.2015 tarihinde verilen ara karar ile başlamış ve başlayacak takiplerin tedbiren durdurulmasına karar verildiğini ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini istediği, mahkemece İİK'nun 62. maddesi uyarınca şikayetin icra müdürlüğüne yapılması gerektiği, şikayetçinin takipte borçlu olarak gösterilmediği ve sıfatının bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu İİK'nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup, inceleme mercii icra mahkemesidir.
Hukuk davalarında olduğu gibi, icra takibinin taraflarının da taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Yalnız gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır. Ehliyetsizliğe ilişkin bu durum kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece re’sen dikkate alınması gerektiği gibi, süresiz olarak da şikayet konusu yapılabilir.
Somut olayda, 29.03.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde, ... ... Yakacak Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ... Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin aktif ve pasifi ile birlikte şikayetçi şirketle bileşmesinden dolayı tasfiyesiz infisahına karar verildiği hususunun ilan edildiği görülmektedir.
O halde, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar ve ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/854 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında 10.08.2015 tarihinde verilen tedbir kararı doğrultusunda şikayetin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları