Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7698 E. , 2016/26217 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7698 E. , 2016/26217 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7698 E. , 2016/26217 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda imzaya itiraz ettiği, mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmektedir.
Mahkemece, incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilerek duruşma açıldığı, 30/04/2015 tarihinde taraf vekillerince sunulan mazeretin kabulü ile duruşma gününün Uyaptan öğrenilmesine karar verilmiş olmasına rağmen, 11/06/2015 günlü duruşmaya borçlular vekilinin mazeret bildirmeksizin gelmediği, alacaklı vekilinin bildirdiği mazeretin kabulü ile yeni duruşma günü verildiği, 04/09/2016 tarihli duruşmaya borçlular vekilinin yine mazeret bildirmeksizin gelmediği, alacaklı vekilinin bildirdiği mazeretin kabulü ile yeni duruşma günü verilerek "davacılar tarafından takip edilmeyen, mazeret de bildirilmeyen davanın 04/09/2016 tarihi itibariyle davalı tarafından takip edilip edilmeyeceği hususu ile dosyanın müracaata bırakılmasına dair değerlendirmenin davalı vekilinin beyanından sonra yapılmasına" karar verildiği, alacaklı vekilince 09/09/2016 tarihli beyan dilekçesi ile "davacı tarafından takip edilmeyen davanın taraflarınca da takip edilmediğini,dosyanın müracaata bırakılmasını" talep ettiği, 05/10/2016 tarihinde borçlular vekilinin yenileme dilekçesi verdiği, mahkemece, takip eden 06/11/2016 günlü duruşmada hazır bulunan alacaklı vekilinin; borçlular vekilince davanın 11/06/2015 tarihi itibariyle mazeret bildirilmeden takipsiz bırakıldığından bahisle bu tarihten itibaren işlemden kaldırılması talebinde bulunduğu ve mahkemece HMK'nun 150/1. maddesi uyarınca dosyanın 11/06/2015 tarihi itibariyle işlemden kaldırılmasına karar verildiği, 11/09/2015 tarihli gerekçeli kararı ile 11/09/2015 tarihi itibariyle davanın HMK 150/5. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
6100 sayılı HMK'nun 150/1 maddesinde; "Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir." hükmü, aynı maddenin 5. fıkrasında "İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır." hükmü ile aynı Kanunun 320/4. maddesinde "Basit yargılama usulüne tâbi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır" hükmü yer almaktadır. Yasanın bu hükümleri emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanır.
Somut olayda; 11/06/2015 ve 04/09/2015 günlü duruşmalara davacı borçlu taraf mazeret bildirmeden katılmamış, davalı alacaklı vekili ise her iki duruşmaya da mazeret dilekçesi sunarak dosyanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmiş, böylece davayı takip etme yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur. Nitekim, mahkeme de mazeretleri kabul ederek yeni duruşma günü belirlemiştir. Bu aşamadan sonra, belirlenen yeni duruşma gününde geriye dönük olarak değerlendirme yapılarak önceki celsede dosyanın takipsiz kaldığını kabul etmek usul hükümlerine açıkça aykırılık oluşturur.
Diğer taraftan; davanın açılmamış sayılması kararının, 06/11/2015 tarihli işlemden kaldırma kararından sonraki tarihte verilmesi gerekirken önceki bir tarih olan 11/09/2015 tarihinde verilmiş olması da HMK 320/4. maddesine aykırıdır.
O halde; mahkemece, süresi içerisinde yenileme talebinde bulunulduğu gözetilerek işin esası incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları