Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7660 E. , 2016/26203 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7660 E. , 2016/26203 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7660 E. , 2016/26203 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlunun 10 örnek ödeme emrinin tebliğinden 06/11/2015 tarihinde haberdar olduğunu belirterek icra mahkemesine borca itirazda bulunduğu, mahkemece itirazın kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK'nun 168/5. maddesine göre; borçlu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde icra mahkemesine başvurarak borca itirazda bulunabilir. Bu süre geçirildikten sonra yapılan itiraz geçersiz olmakla hukuki sonuç doğurmaz. Bu süre, hak düşürücü nitelikte olup mahkemece re'sen gözetilir.
Somut olayda, ödeme emrinin borçluya 04/11/2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun yasal beş günlük süreden sonra 10/11/2015 tarihinde icra mahkemesine müracaatla takibin iptalini talep ettiği, ödeme emri tebligatının usulsüzlüğü yönünde bir itiraz da ileri sürmediği anlaşılmıştır.
O halde, mahkemece, borçlunun itirazının süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde itirazın kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları