Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7651 E. , 2016/26199 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7651 E. , 2016/26199 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516390
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7651 E. , 2016/26199 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece asıl karar temyizi kabil olmadığından bahisle kesin olarak verilmiş ve borçlunun bu karara yönelik temyiz istemi ek karar ile aynı gerekçe ile reddedilmiş ise de, şikayetin konusu takibin kesinleşmesinden sonraki devrede oluşan zamanaşımı nedeniyle takibin iptaline yönelik olup bu kararın İİK'nun 363. maddesi gereğince temyizi kabil olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre; ... 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 07/01/2016 tarih ve 2015/919 E.- 2015/907 K. sayılı temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararının oybirliği ile kaldırılmasına karar verilerek, ... 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25/11/2015 tarih ve 2015/919 E.- 2015/907 K. sayılı kararının temyiz incelemesine geçildi:
Borçlu, icra mahkemesine başvurarak alacaklı tarafından para borcu ikrarını içeren noterce düzenlenmiş 11/06/2002 tarihli borç senedine dayalı olarak başlatılan ilamlı takibin kesinleşmesinden sonraki devrede oluşan zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, şikayetin yenileme emrinin 13/11/2015 tarihinde tebliğinden itibaren yedi günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra yapıldığından bahisle İİK'nun 16/1. maddesi gereğince davanın süreden reddine karar verildiği görülmüştür.
İlamlı icra takibinde borçlu icra emrinin tebliğinden sonraki bir dönemde, ilamın zamanaşımına uğramış olduğu iddiasında ise, İİK 33/2 fıkrası uyarınca bir zamanaşımı itirazını her zaman ileri sürebilir.
O halde, itirazın esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle itirazın süreden reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları