Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7608 E. , 2016/26211 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7608 E. , 2016/26211 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516405
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7608 E. , 2016/26211 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte borçlunun icra mahkemesine başvurarak borca itiraz ettiği, mahkemece alacaklı hamilin keşideciye protesto çekmediğinden bahisle lehtar olan davacı hakkında takip yapamayacağı gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
İİK'nun 170/a-son maddesinde; "Her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz" hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, her ne kadar keşideciye protesto çekilmemiş ise de borçlu itirazında, borcu tamamen ödediğini ileri sürmek sureti ile borcu kabul ettiğine göre, İİK'nun 170/a-son maddesi hükmü uyarınca, aynı maddenin ikinci fıkrasının uygulanma imkanı yoktur.
Bu nedenle mahkemece, borçlunun ödeme iddiası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları