Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7567 E. , 2016/25532 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7567 E. , 2016/25532 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7567 E. , 2016/25532 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibinde, borçlunun, kendisine yapılan ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek, tebliğ tarihinin 02.11.2015 olarak düzeltilmesi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece tebligatın usulüne uygun yapıldığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için aynı Kanun'un 10/2. maddesi gereğince muhatabın bilinen en son adresinin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinin gerçekleşmesi gerekir. Bu hal gerçekleştikten sonra, tebligatı çıkaran merci tarafından, Tebligat Yönetmeliğinin 79. maddesine uygun zarf üzerine, aynı Yönetmeliğin 16/2. maddesi gereğince “Tebligat çıkarılan adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğundan, tebliğ imkansızlığı durumunda tebligatın TK'nun 21/2. maddesine göre bu adrese yapılması"na dair kayıt düşülmesi zorunlu olup, tebligatı çıkaran mercii tarafından, anılan şekilde şerh verilmeden salt "mernis adresi" ibaresine dayanılarak, tebliğ memuru tarafından 21/2. maddesine göre tebliğ işlemi yapılamaz.
Somut olayda, borçluya gönderilen örnek 7 ödeme emri tebliğ zarfı üzerine, borçlunun adresinin önüne, icra müdürlüğünce "Mernis Adresi" ibaresi yazılarak ödeme emrinin tebliğe çıkarıldığı, tebliğ memuru tarafından “Muhatabın adreste tanınmadığı/taşındığı adreste oturan/komşusu Rıza Topçu imzasız sözlü beyanından anlaşıldı, tebligatı gönderen merciin isteği üzerine TK’nun 21/2 göre tebligat Cumhuriyet Mah. muhtarlığına teslim edilip, 2 No’lu haber kağıdı kapıya yapıştırıldı” şerhi verilerek 19.08.2014 tarihinde tebligatın yapıldığı görülmüştür.
Takip dosyasında, borçlunun adresine çıkarılan ve bila tebliğ iade edilen tebliğ evrakı mevcuttur. Tebligatı çıkaran merci tarafından, mazbataya, Tebligat Yönetmeliği'nin 16/2. maddesine uygun şerh verilmemiştir. Bu nedenle, adres hanesine yazılan "Mernis Adresi" ibaresine dayanılarak tebliğ memuru tarafından Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre yapılan tebliğ işlemi usulsüzdür. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, tebligatın usulsüz olması halinde, muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
O halde mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin kabul edilerek Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca borçlunun tebliğe muttali olduğunu beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edilmesine karar verilmesi gerekirken hatalı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları