Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7537 E. , 2016/25593 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7537 E. , 2016/25593 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516433
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7537 E. , 2016/25593 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekilinin ....’a ait ... çek nolu 14.08.2007 tarihli ve 16.847 TL bedelli çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibine başladığı, borçlu ...’e örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine, adı geçenin İİK'nun 168/4. maddesinde öngörülen yasal beş günlük süre içinde icra mahkemesine başvurarak takip dayanağı çekteki imzaya itiraz ettiği anlaşılmıştır.
Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi’nin 20.07.2009 tarihli raporunda, imza incelemesinin ...’e ait 6948672 seri nolu 23.08.2007 keşide tarihli 17.585 TL tutarlı çek yönünden yapıldığı ve bu rapora dayalı olarak, mahkemece, borçlu ... yönünden takibin iptaline karar verildiği, takibe dayanak ve imza itirazına konu edilen çek hakkında inceleme yapılmadığı görülmüştür.
O halde, mahkemece, imzaya itiraza konu edilen çek yönünden yöntemince imza incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, takibe konu edilmeyen başka bir çek yönünden düzenlenen bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Kabule göre de; İİK'nun 170/3. maddesine göre icra mahkemesi aynı Kanun'un 68/a maddesine göre yapacağı inceleme sonunda inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığı kanaatine varırsa itirazın kabulü birlikte takibin durdurulmasına karar verir.
Mahkemece anılan madde hükmüne aykırı olarak takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları