Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7522 E. , 2016/25536 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7522 E. , 2016/25536 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7522 E. , 2016/25536 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takipte borçlu, senedi tehdit altında imzaladığını, senedin, kredi borcunun teminatı olarak verildiğini, senedin arkasında "borçlu teminatıdır" ibaresi bulunduğunu ileri sürerek, takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece, senedin teminat senedi olduğu ve dolayısıyla kambiyo vasfını yitirdiğinden bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.
HGK.nun 14.3.2001 tarih ve 2001/12-233 sayılı ve 20.6.2001 tarih, 2001/12/496 sayılı kararlarında da kabul edildiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belge ile kanıtlanmadığı sürece onun takibe konu edilmesi engellenemez. Takip dayanağı bonoda "borçlu teminatıdır" ibaresi mevcut ise de, bononun neyin teminatı olduğu ayrıca açıklanmamış olup, sadece bono üzerindeki bu ibarenin, bonoyu teminat bonosu haline getirmesi mümkün değildir.
O halde mahkemece istemin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları