Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7467 E. , 2016/25734 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7467 E. , 2016/25734 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7467 E. , 2016/25734 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından üç adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçluların yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, sair itiraz nedenleri ile birlikte takip dayanağı senet üzerinde iki ödeme tarihi bulunduğunu, bu nedenle bononun kambiyo senedi vasfı taşımadığını belirterek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece davanın reddine karar verildiği görülmektedir.
Takip dayanağı senetlerin düzenleme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK'nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz.
Somut olayda, takip dayanağı senetlerden 11.218,50 TL bedelli bonoda “ödeme günü” kısmında 15/05/2014 tarihinin yazılı olduğu, senet metninde ise vadenin “15 Nisan 2014” olarak gösterildiği, bu haliyle bonoda çift vade olduğu anlaşılmış olup, bu hususun mahkemece re’sen gözetilerek anılan senet yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
O halde mahkemece, İİK'nun 170/a-2. maddesi uyarınca borçlular hakkındaki takibin, 11.218,50 TL bedelli bono yönünden çift vade nedeniyle iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının 15/04/2014 düzenleme tarihli ve 11.218,50 TL bedelli bonoya hasren, yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları