Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7422 E. , 2016/25581 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7422 E. , 2016/25581 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7422 E. , 2016/25581 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili, icra mahkemesine başvurarak;
... 7. İcra Mahkemesi’nin 2015/758 Esas sayılı şikayet dosyasında; müvekkili aleyhine ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/9496 Esas sayılı dosyasında yürütülen ilamsız takipte, takibe itiraz etmeleri üzerine takibin durduğunu, alacaklı tarafından itirazın iptali istemi mahiyetinde olduğu iddiasıyla hakem heyeti kararı sunularak takibe devam edilmek istendiğini ancak hakem heyetinde itirazın iptali davası görülemeyeceği gibi aksi düşünülse bile sunulan kararın “alacak davasına ilişkin ilam” mahiyetinde olduğu bir başka deyişle “itirazın iptali”ne ilişkin ilam niteliğinde olmadığını bu nedenlerle İcra Müdürlüğü’nden takibin iptalini talep ettiklerini, istemlerinin İcra Müdürlüğü’nce 06.07.2015 tarihli karar ile reddedildiğini belirterek, bahse konu icra müdürlüğü kararının ve takibin iptalini talep etmiştir.
Birleşen ... 7. İcra Mahkemesi’nin 2015/919 Esas sayılı şikayet dosyasında; söz konusu Hakem Heyeti kararına istinaden hem ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/9496 Esas sayılı dosyasından hem de ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/17164 Esas sayılı dosyasından mükerrer olarak icra emri gönderildiğini, bunun yanında hakem heyeti kararının itirazın iptali davasına ilişkin karar mahiyetinde olmadığından hükmedilen kalemlerin ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/9496 Esas sayılı dosyasından talep edilemeyeceğini, icra emrinde belirtilen asıl alacak ve fer’ilerini kabul etmediklerini kaldı ki hakem heyetinde olmayan bazı kalemlerin icra emri ile talep edildiğini belirterek, ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/9496 Esas sayılı dosyasından gönderilen icra emrinin iptali talebinde bulunmuştur.
Birleşen ... 7. İcra Mahkemesi’nin 2015/918 Esas sayılı şikayet dosyasında; (Birleşen ... 7. İcra Mahkemesi’nin 2015/919 Esas sayılı dosyasında şikayet dilekçesinde belirtilen gerekçelerle) ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/17164 Esas sayılı dosyasından gönderilen icra emrinin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece, icra takip dosyalarına sunulan hakem heyeti kararının itirazın iptali kararı mahiyetinde olduğu ve hakem heyeti kararında yer alan alacak kalemlerinin icra emri ile uyumlu olduğundan bahisle ve sair gerekçelerle şikayetlerin tamamının reddine karar verilmiştir.
... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/9496 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; “Mayıs 2003 dönemine ilişkin elektrik alacak tutarı”nın tahsili amacıyla ilamsız icra takibine girişildiği, ödeme emrinin tebliği üzerine yapılan itirazın alacaklı tarafa 24.03.2005 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı tarafça (... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2005/187 Esas sayılı dosyasında süresinde) itirazın iptali davası açıldığı, ancak Mahkemece, davanın tahkim şartı nedeniyle reddine karar verildiği ve kararın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2006/1810-4481 E.K sayılı ilamıyla onanarak 13.09.2006 tarihinde kesinleştiği, alacaklının 30.05.2014 tarihli “Hakem Kurulu Kararı”na dayalı olarak ilamda hükmedilen alacak tutarı üzerinden işlem yaptığı ayrıca bu kararda belirtilen yargılamaya ilişkin yapılan giderler ile “Haziran 2003 Fatura” alacağı ve buna ilişkin feri’lerine dair örnek 4-5 icra emri tanzim edildiği görülmüştür.
... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/17164 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; “Nisan 2003 dönemine ilişkin enerji satışına ilişkin düzenlenmiş 513 No’lu fatura” tutarının tahsili amacıyla ilamsız icra takibine girişildiği, ödeme emrinin tebliği üzerine süresinde takibe itiraz edildiği, itiraz dilekçesinin alacaklı vekiline 05.07.2004 alacaklı asile 23.08.2004 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı tarafın, 06.08.2015 tarihinde takibin yenilenmesi talebinin İcra Müdürlüğü’nce kabul edildiği, takip borçlusu aleyhine “Hakem Kurulu Kararı”na dayalı olarak ilamda hükmedilen yargılamaya ilişkin yapılan giderler ile “Haziran 2003 Fatura” alacağı ve buna ilişkin feri’lerine dair Örnek 4-5 icra emri tanzim edildiği görülmüştür.
Şikayetlerin dayanağını teşkil eden 30.05.2014 tarihli “Hakem Kurulu Kararı”nın incelenmesinde; takip alacaklısının, takip borçlusuna karşı bedeli tahsil edilemeyen Nisan 2003, Mayıs 2003, (12 günlük ) Haziran 2003 elektrik faturalarına dair bedelin gecikme zammı ve KDV’si ile birlikte tahsilinin talep edildiği, asıl karar ve tavzih kararının içeriğine göre belirtilen aylara ilişkin alacak kalemlerinin kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. Bu duruma göre borçlu icra müdürlüğünde yaptığı itirazın alacaklıya tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü sürede itirazın iptali davası açılmadığından her iki ilamsız icra takibinin düştüğünün kabulü gerekir. Hakem Kurulunda eda hükmünü içeren karar ilamlı icra takibi konusunu oluşturabilir. İİK 67 madde anlamında “itirazın iptali davası” mahiyetinde olmayan 30.05.2014 tarihli “Hakem Kurulu Kararı”nda belirtilen alacakların ve yargılama giderlerinin düşmüş olan icra takip dosyası üzerinden infaz edilmesi mümkün değildir.
O halde, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlere dayalı olarak şikayetlerin kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi gerekçe ile yazılı şekilde istemlerin reddine hükmedilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları