Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7354 E. , 2016/25971 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7354 E. , 2016/25971 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul



12. Hukuk Dairesi 2016/7354 E. , 2016/25971 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde talimat icra müdürlüğünce yapılan ihalelerin kesinleşmesinden sonra borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda, satışın muvazaalı yapıldığı ve icra müdürlüğünce yapılan satış işlemlerinde usulsüzlükler bulunduğu iddiasıyla tapu kayıtlarındaki tescil işlemlerinin iptaline karar verilmesini ve bu talebinin reddine yönelik icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece, mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verildiği görülmüştür.
İİK'nun 4. maddesi gereğince icra mahkemesi, icra müdürlüğü işlemine karşı yapılan itiraz ve şikayetleri incelemeye görevlidir. İcra mahkemeleri, önlerine gelen takip hukukuna yönelik şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılmasına yönelik başvurular hakkında ya kabul ya da ret kararı verebilir. Görevsizlik kararı veremez. Ancak dava niteliği taşıyan ve apaçık genel mahkemenin görevine girdiği belli olan, örneğin; boşanma davası, tapu iptal tescil davası, nüfus davası, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi...vb. bir başvuru hakkında görevsizlik kararı vermesi gerekir.
Somut olayda 01/07/2013 tarihli ihale sonucunda taşınmazların alacaklıya ihale edildiği, ihalenin feshi talebinin reddi kararının Dairemizce onandığı ve yapılan karar düzeltme talebinin de Dairemizce reddedildiği, ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmazların alıcı adına tescil edildiği görülmektedir.
HMK'nun 33. maddesi gereğince hukuki tavsif hakime ait ise de; borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ihale kesinleştikten sonra, satış işlemleri sırasında icra müdürlüğünce usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığı ve muvazaa nedeniyle genel hükümler dairesinde ihalenin usulsüz olduğu iddiaları ile icra müdürlüğünce tapu müdürlüğüne yazılan tescil müzekkeresinin yok hükmünde olduğundan bahisle tapu tescil işlemlerinin iptaline ve bu talebin reddine yönelik icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkin olup; mahkemece, ihale kesinleşmiş olduğundan ve muvazaalı satış yapıldığı iddiaları yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar verilmesi gerekirken, icra mahkemesince gönderme kararı verilemeyeceği gözardı edilerek dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
O halde mahkemece, istemin yargılamayı gerektirdiğinden bahisle reddi ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilerek dosyanın talep halinde Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi şeklinde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları