Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7321 E. , 2016/25450 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7321 E. , 2016/25450 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516393
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7321 E. , 2016/25450 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, tebligatı alan ...ı adında daimi bir işçisi bulunmadığını ileri sürerek ödeme emri usulsüz tebliğ edildiğinden bahisle ödeme emrinin iptaline karar verilmesini istediği, mahkemece SGK sigortalı işten ayrılış bildirgesine göre ...ı’nın ödeme emri tebliğ işleminden önce iş yerinden ayrıldığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
Tebligat Kanunu'nun 17. maddesinde de; ''Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine... yapılır.'' hükmüne yer verilmiş olup; Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddesinin 2. fıkrasında ise; ''Muhatabın işyerinde bulunmaması halinde tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.'' düzenlemesi yer almaktadır.
Somut olayda borçluya ödeme emri, “muhatabın çarşıda olması sebebiyle bulunmadığından muhatap yerine aynı iş yerinde çalıştığını çalıştığını beyan eden beyan eden daimi işçisi ...ı imzasına” şerhiyle 24.07.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Tebligatı alan adı geçenin SGK kayıtlarının olmaması, o yerde işçi olarak çalışmadığı anlamına gelmez. Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği, tebliğ belgesindeki işlemin aksinin iddia edilmesi halinde bunun tahkik şeklini ve yöntemini göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, cereyan şekli, gerçekleşen maddi olgular en ufak ayrıntılarına kadar göz önünde bulundurup iddia tahkik edilmelidir. H.G.K.nun 07.04.1982 tarih ve 1377-337 sayılı kararında da benimsendiği üzere, tebligat parçasında yazılı olan hususun aksi her türlü delille ispatlanabilir.
O halde mahkemece, tarafların iddiaları ilgili deliller toplanarak ispatlamasına imkan tanınması, ödeme emri tebliğ tarihi itibariyle tebligat gönderilen adreste ...ı’nın çalışıp çalışmadığı, gerektiğinde zabıta araştırması da yapılarak incelenmesi ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları