Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7240 E. , 2016/25462 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7240 E. , 2016/25462 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7240 E. , 2016/25462 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının (REDDİNE);
2-Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İcra mahkemesi kararları genel mahkemede sonuçlandırılacak ihtilaflar yönünden kesin hüküm teşkil etmez ise de, bu kararlardan önce verilen kararın kesinleşmesi koşulu ile sonradan oluşturulacak aynı konuda, aynı takiple ilgili ve tarafları aynı olan karar yönünden birbirine karşı kesin hükmün sonuçlarını doğurur.
Somut olayda taraflar arasında görülen, ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/504 E.-598 K. sayılı dosyasında mahkemece “... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2010/759 Esas sayılı dosyasında 16.09.2011 tarihli muhtıradaki 51.809,95 TL lik bölümünün 19.869,92 TL lik bölümünün iptali ile bakiye borç miktarının 33.130,38 TL olarak düzeltilmesine” karar verildiği, mahkeme kararının 11.07.2014 tarihinde kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda 16.09.2011 tarihinden sonra yapılacak dosya hesabında anlan kesinleşmiş mahkeme kararının dikkate alınmasının zorunlu olduğunun kabulü gerekir.
Alacaklının, 25.11.2014 tarihli muhtıranın iptali istemiyle şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurusu üzerine, mahkemece alınan hukukçu hesap bilirkişisi ... tarafından düzenlenmiş 03.06.2015 tarihli bilirkişi raporunda yukarıda açıklanan ilkelere uygun olarak, ... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/504E-598K. Sayılı kesinleşmiş kararı dikkate alınarak hesaplama yapıldığı görülmektedir.
O halde mahkemece, hüküm kurmaya elverişli 03.06.2015 tarihli bilirkişi raporu göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan ilkelere aykırı olarak kesinleşmiş mahkeme kararı dikkate alınmaksızın hesap yapılan bilirkişi raporuna göre hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları