Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7114 E. , 2016/25775 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7114 E. , 2016/25775 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516458
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7114 E. , 2016/25775 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlu keşideci şirket ve ciranta lehtar tarafından yasal süre içinde icra mahkemesine başvurularak imzaya itiraz edildiği, mahkemece itirazın kabul edilerek takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
Mahkemece yaptırılan inceleme sonucunda, grafoloji ve sahtecilik uzmanı bilirkişi ... tarafından tanzim edilen 25.11.2015 tarihli bilirkişi raporunda; çekin arka yüzünde 1. ciranta hanesinde basılı bulunan "...." içerikli kaşe izi üzerinde atılı bulunan ciranta imzasının, ... elinden çıkmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Somut olayda, keşideci ... Gıda Turizm Ltd. Şti ve ciranta ... yönünden imza itirazında bulunulduğu, ancak bilirkişi raporunda, keşideci şirket yönünden bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, keşideci şirket yönünden de imza itirazında bulunulması sebebiyle onun hakkında da imza incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
Öte yandan, kabule göre de, İİK'nun 170/3. maddesi uyarınca, mahkemece borçlunun imzaya itirazının kabulü halinde takibin "durdurulması" yerine "iptaline" karar verilmesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları