Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7098 E. , 2016/25756 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7098 E. , 2016/25756 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 520225
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7098 E. , 2016/25756 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı, haczedilen malların muhafaza ve satış taleplerinin icra müdürlüğünce reddedilmesi üzerine, alacaklı vekilince, icra mahkemesine işlemin iptali için başvurulduğu, mahkemece, evrak üzerinde yapılan inceleme ile, ticari işletme rehni altındaki taşınır malların, icra müdürlüğünce satışına karar verilinceye kadar muhafaza altına alınamayacağı, bu nedenle icra müdürlüğünce, muhafaza altına alınması talebinin reddine ilişkin kararın usul ve yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, alacaklı vekilinin satış ve muhafaza altına alınması talebi olmasına rağmen, mahkemece, yalnızca muhafaza talebi ile ilgili değerlendirme yapıldığı, alacaklı vekilinin satış talebi hakkında bir karar verilmediği anlaşılmaktadır.
O halde, öncelikle, mahkemece şikayetin mahiyeti dikkate alınarak, duruşma açılıp, taraf teşkili sağlandıktan sonra, taraflara diyeceklerinin ve varsa delillerinin sorulup, satış talebi hakkında da olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları