12. Hukuk Dairesi 2017/6245 E. , 2017/15990 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2017/6245 E. , 2017/15990 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 00:49

12. Hukuk Dairesi 2017/6245 E. , 2017/15990 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 08/06/2017 tarih, 2016/17127 E. - 2017/9052 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde borçlu şirket vekilinin ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmediğinden bahisle usulsüz tebliğ şikayetinde bulunduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın Dairemizce onandığı görülmüştür.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 12. maddesine göre; “Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.”
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20/(3). maddesinde “Gerçek ve tüzel kişilere ait ticari işletmelerin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, ticari işletmenin o işlemde yetkili ticari temsilcisine yapılan tebliğ geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda; borçlu hakkında genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Bu takiple ilgili ödeme emri tebligatı borçlu şirketin... Köyünde bulunan şubesine tebliğe çıkartılmış ve 18.01.2016 tarihinde T.K.'nun 21/1. maddesi uyarınca tebligat yapıldığı görülmüştür. Bu durumda öncelikle takip konusu alacağın borçlu şirketin şubesinin bir işleminden veya düzenlemesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. Şayet takibin dayanağı olan ilgili işlem şube tarafından yapılmışsa yapılan bu tebligat geçerlidir. Fakat takibin dayanağı olan işlem şirketin kendisi (Merkezi) tarafından yapılmışsa ve ticaret sicilinde şubeye yapılan tebligatın şirkete yapılmış sayılacağı kaydı bulunmuyorsa tebligatın geçerli olması şirket merkezine yapılmasına bağlıdır.
O halde mahkemece, bu hususlar araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenlerle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 08/06/2017 tarih ve 2016/17127 E. - 2017/9052 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla