12. Hukuk Dairesi 2017/6138 E. , 2017/15827 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2017/6138 E. , 2017/15827 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 00:50

12. Hukuk Dairesi 2017/6138 E. , 2017/15827 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 17/04/2017 tarih, 2016/14148 Esas - 2017/5770 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında ... 4. İcra Müdürlüğü'nde başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takibe ilişkin örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun süresinde icra dairesine başvurarak yetkiye, imzaya ve borcun tamamına itirazda bulunduğu, icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmesi üzerine alacaklının itirazın kaldırılmasını talep ettiği ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nce 2014/175 E.- 257 K. sayılı kararla yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın gönderildiği Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin de 2015/5 E.- 9 K. sayılı kararıyla karşı görevsizlik kararı verdiği, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 2015/3237 E.- 8512 K., 06/10/2015 tarihli kararıyla ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin yetkili olduğunun belirlenmesine karar verilmesi üzerine, mahkemece, takip dayanağı belgelerin İİK. 68/1. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı ve imzası da borçlu tarafından inkar edildiğinden itirazın kaldırılması isteminin reddi ile asıl alacağın %10'u oranında para cezasına hükmedilmesine dair verilen kararın Dairemizce bozulduğu anlaşılmıştır.
İİK'nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen "borç ikrarını" içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Somut olayda, alacaklının takip dayanağı yaptığı hesap dökümlerinin İİK.nun 68. maddesinde sayılan kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren bir belge niteliğinde bulunmadığı, borçlunun borcu ve imzayı kabul etmediği görülmüştür.
O halde, mahkemece istemin reddine dair verilen 23/02/2016 tarihli 2015/812 E. 2016/90 K. sayılı kararın onanması gerekirken, Dairemizce bozulduğu anlaşılmakla, borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17/04/2017 tarih ve 2016/14148 E.- 2017/5770 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 23/02/2016 tarih ve 2015/812 E. - 2016/90 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla