12. Hukuk Dairesi 2017/6045 E. , 2017/15645 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2017/6045 E. , 2017/15645 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 00:53

12. Hukuk Dairesi 2017/6045 E. , 2017/15645 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 26/04/2017 tarih, 2016/23008 Esas - 2017/6521 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK'nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK'nun 366. ve HUMK'nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 65,40 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isteyenden tahsiline, 14/12/2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
(M)


Üye Dr. ...'in Karşı Oy Yazısı :

Alacaklı adi şirketi takipte taraf göstererek kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlattığı, takibe dayanak bonoda keşideci olarak adi şirketin kaşe ve imzasının olduğu alacaklının lehtar olduğu, adi şirketi oluşturan şirketlerin icra mahkemesine verdiği dilekçede, bonodaki imzanın iş ortaklığı yetkilisine ait olmadığını, tüzel kişiliği olmayan adi ortaklık adına takip yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep ettikleri, mahkemece imzanın şirket yetkilisine ait olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği kararın şikayetçi şirketler tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
Dairemiz bozma kararında, takipte borçlu sıfatı ile adi şirketin gösterildiğini ve adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından takibin iptaline karar verilmesi yönünde icra mahkeme kararı bozulmuştur.
Alacaklı karar düzeltme dilekçesinde takip iş ortaklığına yönelik ise de, ödeme emirlerinin iş ortaklığını oluşturan şirketlere yapıldığını, ayrıca bu şirketlerin ayrı ayrı aynı vekile vekalet vererek ödeme emri tebliğ tarihi ni düzeltmek için şikayette bulunduğunu, böylece taraf teşkilinin sağlandığını bu konuda HGK'nun 1989/13-457-1990/2 ve HGK'nun 08/10/2003 tarih ve 2003/12-574-2003/564 karar sayılı kararının bulunduğunu ileri sürmüştür.
Anılan 08/10/2003 tarihli HGK da adi şirket aleyhine ilamsız icra takibi başlatılmış ise de, adi şirketi oluşturan şirketlerce ödeme emri çıkarıldığını, her iki şirketin aynı vekile vekalet verekek takibe itirazda bulunduklarına taraf teşkilinin sağlandığını, borçlunun şikayeti üzerine takibin iptal isteminin reddi gerekeceğini belirtmiştir.
Somut olayda takip talebinde adi şirket yerine, adi şirketi oluşturan şirketlerin gösterilmesi gerekirken tüzel kişiliği olmayan adi şirketin gösterilmesi, HMK 124/4 fıkrası uyarınca kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmakta olup, mahkemece alacaklıya ek takip talebi vererek adi şirketi oluşturan şirketleri takibe dahil etmesi için süre vermesi, verilen süre içinde şirketler takibe dahil edilmiş iseler bu yöndeki takibin iptal istemini reddedip diğer itiraz ve şikayetlerin incelenmesi aksi halde takibin iptaline karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozma kararının kaldırılması ve değişik gerekçe ile bozulması gerekirken, karar düzeltme isteminin reddi yönündeki çoğunluk kararına katılamıyorum. 14/12/2017Cevapla