Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2017/5979 E. , 2017/16218 K.

12. Hukuk Dairesi 2017/5979 E. , 2017/16218 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 488408
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2017/5979 E. , 2017/16218 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 03/05/2017 tarih ve 2017/137 E. - 2017/322 K. sayılı kararının davacı vekili tarafından temyiz edilmesinden sonra davacı vekilinin 21/12/2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği anlaşıldığından, davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.SONUÇ : Davacı vekilinin davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları