Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2017/5293 E. , 2017/15678 K.

12. Hukuk Dairesi 2017/5293 E. , 2017/15678 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493749
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2017/5293 E. , 2017/15678 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 22/02/2017 tarih, 2016/27938 Esas - 2017/2409 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK'nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK'nun 366. ve HUMK'nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 65,40 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isteyenden tahsiline, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları