12. Hukuk Dairesi 2017/673 E. , 2017/15271 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2017/673 E. , 2017/15271 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:00

12. Hukuk Dairesi 2017/673 E. , 2017/15271 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
DAVALILAR : ALACAKLILAR:..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına işin ivediliği ve niteliği nedeniyle 5311 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 366. maddesi hükmü uygun bulunmadığından bu yöndeki isteğin reddine oybirliği ile karar verildikten sonra işin esası incelendi:
2-İcra İflas Kanununa 5311 sayılı Kanunla eklenen geçici 7. maddesine göre; bölge adliye mahkemelerinin 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar İcra İflas Kanunu'nun bu kanunla yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
İcra ve İflas Kanunu'nun 366. maddesinin birinci fıkrasının yollaması ile uygulanması gereken HMK’nun 357 maddesi “...166 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez...”,
Aynı Kanunun 166. maddesinin birinci fıkrası ise; "Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davaların aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar diğer mahkemeyi bağlar" şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda alacaklı tarafından ... 1. İcra Müdürlüğü’nün ... E. sayılı icra takip dosyasında başlatılan genel haciz yolu ile takibe karşı borçlu şirketin 22.08.2016 tarihinde ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E-... K. sayılı dosyasında örnek 7 nolu ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini ve usulsüz tebligattan 19.08.2016 tarihinde haberdar olduğunu beyan ederek ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesini talep ettiği, ilk derece mahkemesince usulsüz tebliğ şikayetinin kabulüne karar verildiği, alacaklıların Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E.-... K. sayılı kararına karşı istinaf yoluna başvurduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 10.11.2016 tarih ve ...E.-... K. sayılı ilamı ile alacaklının istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b-1 bendi gereğince esastan reddine karar verildiği, alacaklıların temyiz yoluna başvurduğu, anılan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, Dairemizin 02.11.2017 tarih ve ... E.-... K. sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilerek, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderildiği görülmektedir.
Temyiz incelemesi sebebiyle Dairemize gönderilen eldeki dosyada ise; borçlu şirketin Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün ... E. sayılı icra takip dosyasına, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.08.2016 Tarih ve... E.-... K. sayılı usulsüz tebliğ şikayetinin kabulüne dair mahkeme kararını sunarak, takip kesinleşmediğinden bahisle hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce talebin reddi yönünde işlem tesis edilmesi üzerine borçlu şirketin 31.08.2016 tarihinde ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E.-... K. sayılı dosyasına başvurarak, memurluk işleminin kaldırılmasını talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, borçlu şirketin ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 31.08.2016 tarih ve ... E.... K. sayılı kararına karşı istinaf yoluna başvurduğu, ...Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 10.11.2016 tarih ve... E.-... K. sayılı ilamı ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile 29/08/2016 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasına, icra müdürlüğünce borçlular vekilinin talebi doğrultusunda işlem yapılmasına karar verildiği, alacaklıların temyiz yoluna başvurduğu görülmektedir.
Bu açıklamalar ışığında, ...1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin... E-... K. sayılı dosyasının ve... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E.-... K. sayılı dosyasının taraflarının ve icra takip dosyalarının aynı olduğu, borçlu şirketin usulsüz tebliğ şikayeti hakkında verilecek hüküm, ödeme emri tebliğ tarihine göre icra takibinin kesinleşme tarihi değişeceğinden, borçlu şirketin takip kesinleşmediğinden bahisle icra takip dosyasında konulan hacizlerin kaldırılması talebini etkileyeceği, dolayısıyla her iki şikayet dosyaları aralarındaki fiili ve hukuki irtibat nedeniyle birleştirilerek hükme bağlanmalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.
O halde, aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki mahkemede açılmış ve kesinleşmemiş olan şikayet dosyaları hakkında, davanın her aşamasında kendiliğinden birleştirme kararı verilebileceğinden, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, ...1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E.-... K. sayılı dosyasının, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin ... E-... K. sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklıların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla