Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/31572 E. , 2017/15952 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/31572 E. , 2017/15952 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 391204
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/31572 E. , 2017/15952 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR :
ALACAKLILAR : ..., ..., ..., ..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklılar tarafından başlatılan genel haciz yolu ile takibe karşı borçlunun icra mahkemesine başvurarak, takip konusu alacağın 9 parsele ilişkin alacaklı ile adi ortaklık arasında yapılan kat karşılığı arsa devri-gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden kaynaklandığını, bu nedenle adi ortaklığı oluşturan şirketler arasında zorunlu takip arkadaşlığı olduğunu ile sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.
Borçlunun başvurusu bu hali ile borca itiraz mahiyetinde olup takibin şekline göre İİK'nun 62/1. maddesi uyarınca, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra müdürlüğü yerine, icra mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz.
O halde, mahkemece, yukarıda açıklanan gerekçeler ile, istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları