12. Hukuk Dairesi 2016/26172 E. , 2017/16318 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/26172 E. , 2017/16318 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:03

12. Hukuk Dairesi 2016/26172 E. , 2017/16318 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İpotek borçlusunun ipoteğin fekki talebi ile icra dairesine başvurması üzerine, ipotek alacaklıların itiraz etmediği ve ipoteği de çözmediği ileri sürülerek İİK’nun 153. maddesi gereğince icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, muhtıra tebliğine rağmen ipotek alacaklısı mirasçılarının ipoteği çözmekten imtina ettiği gerekçesiyle istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.İİK'nun 153/1. maddesinde; "İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse, icra dairesi, on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir... " hükmüne yer verilmiştir.Somut olayda, ipoteğin kaldırılması istenen taşınmaz 8081 nolu parsel olup, söz konusu taşınmazın tapu kayıtları incelendiğinde, ipotek alacaklısının ... olduğu görülmektedir. Dosya içerisinde mevcut ve ipotek borçlusu tarafından sunulan resmi senedin incelenmesinde ise, 04.12.1974 tarihinde 2026 yevmiye numarası ile 8081 parsel nolu taşınmazını satan ... lehine 3.500 lira bedelli ipotek tesis edildiği, aynı resmi senette 7824 ve 7825 parsellerin (dava konusu olmayan) maliki ... lehine de satış nedeni ile ipotek tesis edildiği görülmektedir.8081 parsel sayılı taşınmazın yeni maliki ve aynı zamanda ipotek borçlusu olan ... tarafından icra müdürlüğüne ve bunun sonucunda icra mahkemesine yapılan başvuruda, 8081 parsel sayılı taşınmaz ile ilgisi bulunmayan ...’e ait veraset ilamı sunularak ipoteğin kaldırılması talep edilmiştir. İpoteğin fekki istenen taşınmazda ipotek alacaklısı ... olup, adı geçene ait veraset ilamı dosyaya sunulmadığı gibi, davalı konumunda olan mirasçıların gerçekte ...’in mirasçıları olup olmadığı da belli değildir.Bu durumda, İİK’nun 153. maddesine uygun bir talep ve devam eden işlemler bulunmadığından, mahkemece istemin reddi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.Kaldı ki somut olayda, davalılar, ipotek alacaklısı ...'in mirasçısı olsaydı dahi, mirasçılardan ...'e usulüne uygun tebligat yapılmadığı ve adı geçenin ipotek bedelinin yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle parayı almaktan imtina ettiği görülmektedir. İştirak halinde mülkiyetin özelliği itibariyle ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan bu itirazdan bütün ortakların yararlanacağı gözününe alındığında, bu durumda da ipotek bedeli yargılamayı gerektireceğinden, İİK'nun 153. maddesindeki koşullar oluşmayacağı için istemin bu yönden de reddi gerekir.SONUÇ : Davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla