12. Hukuk Dairesi 2016/26029 E. , 2017/16336 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/26029 E. , 2017/16336 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:04

12. Hukuk Dairesi 2016/26029 E. , 2017/16336 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, borçluların icra mahkemesine başvurusunda, hacizler ve taşınmaz ihalesi sonucu dosya borcunun fazlası ile ödenmiş olması nedeni ile ... 31. İcra Müdürlüğü’nün 2002/2633 Esas sayılı dosyasında ve satış işlemleri sonucu devamı niteliğinde olan 22. İcra Müdürlüğü’nün 2009/4094 Esas (önceki 2002/533 Esas) sayılı dosyasında icranın geri bırakılması ve iptalinin talep edildiği; mahkemece 22. İcra Müdürlüğü’nün 2009/4094 Esas sayılı dosyasında alacaklıya fazla ödenen 19.921, 84 TL’nin davacılara iadesine karar verildiği görülmektedir.Somut olayda, alacaklı, 06.05.2002 tarihinde ... 31. İcra Müdürlüğü’nün 2002/2633 Esas sayılı dosyası ile icra takibine başlamış, dosya hacizli taşınmazın satış işlemleri için ... 22. İcra Müdürlüğü’ne gönderilerek burada 2002/533 Esas (yeni 2009/4094 Esas) numarasını almıştır.Borçluların icra mahkemesine yaptıkları icranın geri bırakılması/iptal talepli, 11.02.2013 tarihli başvuruları, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/96 Esas sayılı dosyasına kaydedilmiş, yapılan yargılama sonucunda, mahkemenin 13.02.2014 tarihli, 2014/100 K. sayılı kararı ile; hükmün “1” nolu bendi ile borçluların ... 31. İcra Müdürlüğü’nün 2002/2633 Esas sayılı dosyasında yapılan ödemeler borcu karşıladığından takibin iptaline/icranın geri bırakılmasına karar verilmiş, hükmün “2” nolu bendinde ise, ... 22. İcra Dairesi’nin 2002/533 Esas (yeni 2009/4094 Esas) sayılı icra takip dosyası ile ilgili olarak, İİK'nun 1. ve 4. maddeleri ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ... Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 27/12/2012 tarih ve 1775 sayılı kararı gereğince mahkemenin görevsizliğine, dava dilekçesinin bu kısmının reddine ve görevli ... 2. İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.Temyiz incelemesine konu karar, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ... Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 27/12/2012 tarih ve 1775 sayılı kararı gereğince ... 22. İcra Müdürlüğü’nün kendisine bağlanması sebebi ile dosya kendisine gönderilen ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/514 E.-2016/551 K. sayılı kararıdır.Şikayet konusu takiplerden kök dosya olan ... 31. İcra Müdürlüğü’nün 2002/2633 Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak verilen, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13.02.2014 tarihli, 2013/96 E.- 2014/100 K. sayılı icranın geri bırakılmasına ilişkin kararının, Dairemizin 02.10.2014 tarihli, 2014/20369 E.-23244 K. sayılı kararı ile onandığı, karar düzeltme başvurusunun da yine Dairemizin 09.03.2015 tarihli, 2014/34023 E.- 2015/5105 K. sayılı kararı ile reddedilerek mahkeme kararının kesinleştiği görülmektedir.Bu durumda, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ... Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın kararı uyarınca, ... 22. İcra Müdürlüğü’nün 2002/533 Esas (yeni 2009/4094 Esas) sayılı dosyası ile ilgili karar verilmek üzere dosya kendisine gönderilen mahkemece yapılacak iş, kök dosya ile ilgili olarak kesinleşen ... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 13.02.2014 tarihli, 2013/96 E.-2014/100 K. sayılı icranın geri bırakılmasına ilişkin kararı dikkate alınarak, şikayet konusu devam eden dosyada da icranın geri bırakılmasına karar vermekten ibarettir.
O halde, mahkemece, borçluların 11.02.2013 tarihli talepleri hakkında, kesinleşen karar uyarınca, ... 22. İcra Müdürlüğü’nün 2002/533 Esas (yeni 2009/4094 Esas) sayılı dosyası ile ilgili olarak icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, karar tarihinde ... 12. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/610 E.-632 K. sayılı dosyasında yargılaması devam eden, 02.06.2015 tarihli muhtıra ile iadesi istenen 19.921,84 TL alacak hakkında karar verilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla