12. Hukuk Dairesi 2016/25917 E. , 2017/16148 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25917 E. , 2017/16148 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:07

12. Hukuk Dairesi 2016/25917 E. , 2017/16148 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takibinde borçlunun hak ve alacaklarının haczi için 3. kişiler...,... ve ...’ya İİK.'nun 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderildiği, haciz ihbarnamelerinin tebliğ edilemeden iade edilmeleri üzerine, alacaklının, haciz ihbarnamelerinin, Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebliğe çıkarılmasına dair talebinin, icra müdürlüğünün 17.03.2016 tarihli kararı ile; muhatapların dosya borçlusu olmadıkları, cebri icra yetkisinin ancak borçluya karşı kullanılabileceği, icra müdürlüğünün 3. kişilerin mernis adreslerinin araştırılması gibi bir yükümlülüğü bulunmadığı gerekçeleri ile reddedildiği ve alacaklının memurluk kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için tebligat yapılacak kişinin dosya borçlusu olması zorunluluğu olmayıp, 3. kişilere de Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılması mümkündür.
Öte yandan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 10. maddesine göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. Bu adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat, Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre yapılır.
Somut olayda, 3. kişiler ..., ... ve ...’ya İİK.'nun 89/1 maddesi uyarınca çıkarılan haciz ihbarnamelerinin, muhatapların tanınmadığından bahisle bilâ tebliğ iade edildiği görülmüştür.
Bu durumda, alacaklının, üçüncü kişilerin adrese dayalı kayıt sistemindeki adreslerine, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılmasını istemesinde yasaya aykırılık bulunmadığından, mahkemece, şikayetin kabulü ile talebin reddine ilişkin memurluk kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla