12. Hukuk Dairesi 2016/25903 E. , 2017/16089 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25903 E. , 2017/16089 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:08

12. Hukuk Dairesi 2016/25903 E. , 2017/16089 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının (REDDİNE);
2) Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklının bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlattığı icra takibine karşı borçlunun İİK’nun 168/5. maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede icra mahkemesine başvurarak; sair nedenlerin yanında takibe konu bono bedelinde tahrifat yapıldığını ileri sürerek borca itiraz ettiği görülmektedir.
Senet bedelinde tahrifat yapıldığı iddiası borca itiraz olup, İİK'nun 169-a/6. maddesine göre borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu (asıl) alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.
Somut olayda, mahkeme tarafından; (bilirkişi raporu doğrultusunda) bononun 150,00-TL bedelli olmasına rağmen tahrifat yapılarak 150.000,00-TL'ye dönüştürüldüğü kabul edilmiş ve bu doğrultuda borca itirazın kısmen kabulü ile 150,00-TL'nin üzerindeki kısım yönünden borçlu hakkındaki takibin durdurulmasına, şartlar oluşmadığından borçlunun tazminat talebinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
O halde, mahkemece; borçlunun itirazının esasa ilişkin nedenlerle kabul edildiği ve itiraz dilekçesinde de tazminat talebinin bulunduğu gözetilerek, İİK'nun 169/a-6. maddesi uyarınca tahrifat sonucu artırılan alacak tutarının (149.850,00 TL'nin) %20'sinden aşağı olmamak üzere borçlu lehine tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla