12. Hukuk Dairesi 2016/25884 E. , 2017/16068 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25884 E. , 2017/16068 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:08

12. Hukuk Dairesi 2016/25884 E. , 2017/16068 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takibin kesinleşmesinden sonra, borçlunun şikayeti üzerine, Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/560 E. 2014/37 K. sayılı ilamı ile ''davacı borçlunun itirazının kabulü ile İİK'nun 33/2. maddesine göre icranın geri bırakılmasına, karar kesinleştiğinde hacizlerin kaldırılmasına'' karar verildiği, borçlunun bu ilam ve yargılama sırasında verilen tedbir kararına dayalı olarak icra müdürlüğüne başvurusu üzerine alacaklıya muhtıra gönderildiği, alacaklı tarafından muhtıranın iptali talebiyle icra mahkemesine başvurulduğu, Mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda 06/06/2014 tarihli muhtıranın 111.982,20-TL.lik kısmının iptaline karar verildiği görülmüştür.
Somut olayda; şikayete konu takiple ilgili olarak, borçlunun icranın geri bırakılması amacıyla Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/560 Esas sayılı dosyasıyla şikayet yoluna başvurulduğu, yargılama devam ederken, 14/08/2013 tarihinde “icra dosyasında tahsil edilecek paranın alacaklı tarafa tedbiren ödenmemesine...” şeklinde tedbir kararı verildiği, yargılama sonucunda da uyuşmazlığa ilişkin olarak ''davacı borçlunun itirazının kabulü ile hakkındaki takipte İİK'nun 33/2. maddesine göre icranın geri bırakılmasına, karar kesinleştiğinde davacının SGK'dan olan alacakları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına'' karar verildiği, söz konusu kararın 27/05/2014 tarihinde kesinleştiği, borçlu tarafından bu karar ile tedbir kararının icra dosyasına ibraz edildiği ve karar gereği işlem yapılarak, dosyada mevcut bulunan paraların tarafına ödenmesi ve ayrıca tedbir kararına rağmen alacaklıya ödeme yapıldıysa, iadesi için muhtıra gönderilmesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce bu talep kabul edilerek, dosyadan alacaklıya ödenen tüm paraların iadesi için muhtıra gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Buna göre; borçlunun icra müdürlüğünden talebi dosyada mevcut para var ise tarafına ödenmesi ve tedbir kararına rağmen alacaklıya ödeme yapıldıysa bundan sonra yapılan ödemelerin iadesi için muhtıra gönderilmesine yöneliktir.
Oysa ki, Mahkeme tarafından hükme esas alınan 24/02/2016 tarihli bilirkişi raporunda, borçlunun talebi gözetilmediği gibi, taraflar arasında imzalanmış olan protokol ile diğer takip dosyaları dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. Bu halde, bahsi geçen rapor borçlunun talebi ve şikayete konu karar ile ilgili bulunmayıp, hüküm kurmaya elverişli değildir.
Mahkemece yapılması gereken, borçlunun icra müdürlüğüne sunduğu 04/06/2014 tarihli talebi doğrultusunda, Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2013/560 Esas sayılı dosyasından verilen 14/08/2013 tarihli tedbir kararından sonra alacaklıya ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda gerektiğinde ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.
SONUÇ : Tarafların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla