12. Hukuk Dairesi 2016/25878 E. , 2017/16077 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25878 E. , 2017/16077 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

12. Hukuk Dairesi 2016/25878 E. , 2017/16077 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; vekaletnamenin ilgili kısmının“...haricen tahsilat hariç icra dosya ve mahkeme vezneleri dahil ahzu kabza...” şeklinde olduğu, bu ibare ile ahzu kabz yetkisinin sınırlandığı, bu ibareden haricen tahsil beyanında bulunamayacağı sonucunun çıkarılamayacağını ileri sürerek, “...Borçlu borcunu haricen ödemiş olup tahsil harcının borçludan alınarak dosyadan konulmuş olan tüm hacizlerin, yakalamaların kaldırılmasını ve dosyanın uyap kaydının kapatılmasına karar verilmesi....” şeklindeki talebinin reddine dair 19/10/2015 tarihli memur işleminin iptalini talep etmiş, mahkemece, alacaklı vekilinin vekaletnamesinde haricen tahsil yetkisinin bulunmadığı, bu yetki bulunmadan da hacizlerin fekkini talep edemeyeceğinden bahisle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, alacaklı vekilinin Beyoğlu 31. Noterliğince düzenlenen 17/10/2011 tarih ve 37697 yevmiye nolu vekaletnamesinde; şikayete ilişkin kısımda yer alan “...haricen tahsilat hariç icra dosya ve mahkeme vezneleri dahil ahzu kabza...” şeklindeki ibare ile, vekilin ahzu kabz yetkisinin sınırlandırıldığı, ahzu kabz yetkisinin icra dosyalarından tahsil edilecek meblağlar ile mahkeme veznelerinden tahsil edilecek meblağlara yönelik olarak verildiğinin açık olduğu, söz konusu ibareden ise, vekilin haricen tahsil beyanında bulunamayacağı şeklinde sonuç çıkarılamayacağı anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne haricen tahsil beyanında bulunduğu 15/10/2015 tarihinde borçlu tarafından gerekli tahsil harcının icra müdürlüğü dosyasına yatırıldığı tespit edilmiştir.
O halde mahkemece, alacaklı vekilinin vekaletnamesi kapsamında kendisine verilen yetki doğrultusunda dosya borcunun haricen tahsil edildiğini beyan etmesi ve borçlunun beyan tarihi itibariyle gerekli tahsil harcını takip dosyasına yatırdığı gözetilerek, şikayetin kabulüne karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla