12. Hukuk Dairesi 2016/25834 E. , 2017/16160 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25834 E. , 2017/16160 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:10

12. Hukuk Dairesi 2016/25834 E. , 2017/16160 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
6100 sayılı HMK'nun 294. maddesi gereğince hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Aynı Kanunun 297/2. maddesine göre hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Yine aynı Kanunun 298/2. maddesinde; gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamayacağı düzenlenmiştir. Esasen kısa kararı yazıp, tefhim etmekle davadan elini çekmiş olan hakimin artık bu kararını değiştirmesine yasal olanak da yoktur. Kısa kararla gerekçeli kararın birbirinden farklı olması, yargılamanın aleniyeti ve kararların alenen tefhim olunmasına ilişkin Anayasanın 141. maddesi ile HMK'nun yukarıda değinilen emredici nitelikteki maddelerine de aykırı bir durum yaratır. Ayrıca bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, re'sen gözetilmesi yasa ile hakime yüklenmiş bir görevdir.
Somut olayda; borçlu tarafından meskeniyet şikayetinde bulunulduğu, mahkemece yüze karşı verilen kısa kararda, "Davanın kısmen kabulü ile, dava konusu taşınmazın 100.00 TL den aşağı olmamak üzere satılmasına, satış bedelinden 100.00 TL'nin davacıya geri kalan satış bedelinin ise alacaklıya ödenmesine" karar verilmesine karşın, gerekçeli kararda "dava konusu taşınmazın 90.000,00 TL’den az olmamak üzere satılarak, 90.000,00 TL’nin davacıya, üzerindeki miktarın ise davalı alacaklıya ödenmesine" karar verilerek kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki meydana getirilmiştir. Mahkeme hakimince kısa karar ve gerekçeli kararın hüküm fıkralarında maddi hata yapıldığı gerekçesiyle tanzim edilen 03/06/2016 ve 17/06/2016 tarihli tutanaklarla hüküm fıkralarının değiştirilmesi mümkün değildir.
Öte yandan; yukarıdaki paragrafta yer verilen gerekçeli kararın UYAP sistemi üzerinden yayımlanarak taraflara tebliğ edilmesine rağmen temyiz incelemesinin de yapıldığı fiziki dava dosyası kapsamına eklenmediği, dosya içerisine, sistemde yer almayan ve ıslak imzalı olarak tanzim edilen bir gerekçeli kararın eklendiği görülmüş olup; dosyada bir kısa karar, 2 adet birbirinden farklı gerekçeli karar mevcuttur. Bu durumda UYAP sistemine kayıtlı bir karar varken; ikinci bir karar verilemeyeceği tabiidir.
10.04.1992 tarih ve 1991/7 Esas, 1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedeni olup, bu durumda mahkemece, anılan İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtildiği gibi, bozmadan önce verilen kararla bağlı olmaksızın aradaki çelişkiyi giderecek şekilde yeniden karar verilebilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre şikayetçinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla