12. Hukuk Dairesi 2016/25819 E. , 2017/16239 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25819 E. , 2017/16239 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:10

12. Hukuk Dairesi 2016/25819 E. , 2017/16239 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlular hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte, borçlulardan ... ... ... İnş. San. Elek. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., ikametgahının ve çekin keşide yerinin ... olmasından hareketle ...İcra Dairelerinin yetkili olduğunu ileri sürerek icra mahkemesine yetki itirazında bulunmuş, mahkemece, diğer takip borçluları... ... İnş. Makina Metalkimya Otomotiv Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve ...'nın yerleşim yerinin ... olduğu, bu borçlular yönünden... İcra Dairesinin yetkisinin kesinleştiği gerekçesi ile yetki itirazının reddine karar verilmiştir.
İİK'nun 50. ve HMK.'nun 447/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 6. maddesinin 1. cümlesine göre, "Genel yetkili mahkeme, dava açıldığı tarihte davalı gerçek ve tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir." HMK'nun 7. maddesine göre ise; "Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir."
Anılan hükümler çerçevesinde birden fazla borçlu varsa, bunlardan birinin ikametgahında takip başlatılabilir ve bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. Ancak, anılan hüküm, borçlulardan birinin ikametgahındaki (onun için genel yetkili) icra dairesinde takip yapılması hali içindir.
Somut olayda; itiraz eden borçluya ödeme emri 17/02/2016 tarihinde, yetki itirazında bulunmayan diğer takip borçluları ...... İnş. Makina Metalkimya Otomotiv Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve...ya ise 18/02/2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, anılan borçlular yönünden takip, itiraz tarihi olan 22/02/2016 tarihi itibariyle henüz kesinleşmediğinden ... İcra Dairelerinin yetkisi de kesinleşmemiş bulunmaktadır. İtiraz eden borçlunun adresi, çekin keşide yeri ve muhatap bankanın bulunduğu yerin ise... olduğu anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken, takipte birden fazla borçlu olup bunlardan ikisi yönünden ... İcra Dairelerinin yetkisinin kesinleşmiş olduğu gerekçesiyle istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla