12. Hukuk Dairesi 2016/25804 E. , 2017/16244 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25804 E. , 2017/16244 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:11

12. Hukuk Dairesi 2016/25804 E. , 2017/16244 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu belediye vekilinin icra mahkemesine başvurarak; belediyeye ait ... plakalı aracın idari ve teknik personelin taşınması amacı ile fiilen kamu hizmetinin yerine getirilmesinde kullanılması nedeniyle 5393 sayılı yasanın 15. maddesi gereğince haczedilemeyeceği iddiası ile hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, haczedilmezlik şikayetinin kabul edilerek haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinde; "Belediyenin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre, belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için, mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması zorunludur.
Asıl olan, alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal bir düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinin de dar yorumlanması gerekip, maddede açıkça haczedilmezlik için "fiilen kamu hizmetinde kullanılma" koşulunun kabul edilmesi karşısında, belediyeye ait bir malın haczedilmezliği ancak fiili durumunun tespiti ile belirlenmelidir.
Buna göre, borçlu belediyeye ait taşınır ya da taşınmaz bir malın haczedilmezliği için o malın fiilen kamu hizmetinde kullanılmasının gerektiği tartışmasız olup, bir malın fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının kabulü için ise, o malın kamu hizmetinin yürütülebilmesi amacına uygun bulunması gerekir.
Somut olayda,mahkemece hükme esas alınan 11.04.2016 tarihli bilirkişi raporunda...plakalı araca ilişkin olarak; “aracın belediye hizmet binası önünde park halinde olması,görevli sürücünün başında bulunması ve araçta siyah renkli plakanın takılı olması birlikte değerlendirildiğinde, aracın belediye kamu hizmetinde kullanıldığı ve çalışır durumda olduğu, tip itibariyle personel nakline uygun olduğu”şeklinde tespitte bulunulduğu görülmüş olup, bilirkişi raporundaki bu tesbit, ... plakalı aracın fiilen kamu hizmetinde
kullanıldığını kanıtlamaya yeterli değildir. Şikayetçi belediyece aracın fiilen kamu hizmetinde kullanıldığına dair başkaca delil ibraz edilmediği de gözetildiğinde,... plakalı araç yönünden yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak, aracın fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığının açık ve anlaşılır şekilde tespiti gerekir.
O halde mahkemece,yukarıda açıklanan doğrultuda, ... plâkalı araç yönünden yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, anılan araç yönünden eksik incelemeye dayalı olarak hacizlerin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla