12. Hukuk Dairesi 2016/25803 E. , 2017/15835 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25803 E. , 2017/15835 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:11

12. Hukuk Dairesi 2016/25803 E. , 2017/15835 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR : BORÇLULAR : ..., ...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlular hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı, ödeme emrinin tebliği üzerine muteriz borçlular vekilinin 29.01.2016 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda; sair itirazlarının yanı sıra, takipte Ödemiş İcra Müdürlüğü'nün yetkili olduğundan bahisle İzmir İcra Müdürlüğü'nün yetkisine itirazda bulunduğu, mahkemece, yetki itirazı ve diğer itirazların reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun 50. ve HMK'nun 447/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken HMK'nun 6. maddesinin 1. cümlesine göre; "(1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. (2) Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir", HMK'nun 7. maddesinde ise; "Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir...." hükümleri yer almaktadır.
Anılan hükümler çerçevesinde birden fazla borçlu varsa, bunlardan birinin ikametgahında takip başlatılabilir ve bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. Ancak anılan hüküm, borçlulardan birinin ikametgahındaki (onun için genel yetkili) icra dairesinde takip yapılması hali içindir.
Somut olayda, borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurduğu 29.01.2016 tarihinde borçlulardan ...'a yapılmış bir ödeme emri tebligatı olmadığı gibi, bilakis adı geçen borçluya ödeme emri tebliğ edilememiştir. Bu durumda, mahkemece, ikametgahının...olduğu kabul edilen dava dışı borçlu ... hakkındaki takibin kesinleştiğinden söz edilemez. Borçluların icra mahkemesine başvurduğu tarihte, ikametgahı ... olan bir borçlu hakkında kesinleşmiş bir takip bulunmadığına göre, HMK'nun 7. maddesi gereğince; alacaklının, muteriz borçlular yönünden İzmir İcra Dairelerinde icra takibi yapma olanağı bulunmamaktadır.
O halde, mahkemece, borçluların İzmir İcra Dairesi'nin yetkisizliğine yönelik itirazlarının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile bu konudaki istemlerinin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçluların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla