12. Hukuk Dairesi 2016/25800 E. , 2017/16210 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25800 E. , 2017/16210 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:12

12. Hukuk Dairesi 2016/25800 E. , 2017/16210 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce borçlu şirketin hak ve alacaklarının haczi için şikayetçi-üçüncü kişi İzmir Valiliğine haciz müzekkeresi gönderildiği, üçüncü kişi tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, borçlu şirket ile aralarında süregelen bir hukuki ilişki bulunmadığından borçlunun müstakbel alacağının haczinin mümkün olamayacağı ileri sürülerek taraflarına gönderilen haciz müzekkeresinin iptalinin talep edildiği, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
Borçlunun üçüncü kişi nezdindeki alacakları taşınır niteliğinde olduğundan, takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı, İİK.nun 78. ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü kişiye yazılacak bir haciz yazısı ile haciz konulmasını isteyebileceği gibi, üçüncü kişiye İİK. nun 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilmesi suretiyle de haczini talep edebilir. Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İİK.'nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.
Her iki hal İİK'nun farklı maddelerinde düzenlenmiş olup, sebep ve sonuçları değişiklik arz eder. İİK.'nun 78. maddesi gereği üçüncü kişiye doğrudan haciz müzekkeresi gönderilmek suretiyle, borçluya ait hak ve alacaklar üzerine haciz konulması halinde, üçüncü kişi tarafından yapılması gereken, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapmak, yok ise haczedilecek mal ve hak bulunmadığını icra dairesine bildirmektir. İİK.'nun 89. maddesinden farklı olarak, üçüncü kişinin, doğrudan İİK'nun 78. maddesine göre istenen haciz nedeniyle anılan işlemlerin dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla, haciz yazısına cevap verilmemesi halinde dahi, üçüncü kişi nezdinde kesinleşen bir alacak yoktur.
Öte yandan, 6100 sayılı HMK'nun 114. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi gereğince, davacının (3.kişinin) dava açmakta (şikayette bulunmakta) hukuki yararının bulunması dava şartıdır.
Somut olayda, üçüncü kişiye gönderilen 11.03.2016 tarihli müzekkere, 89/1 haciz ihbarnamesi mahiyetinde olmayıp, İİK'nun 78. maddesi kapsamında haciz müzekkeresi niteliğinde olduğundan, üçüncü kişinin, nezdinde borçlunun alacağı var ise haciz talebini yerine getirmesi, aksi halde hiçbir işlem yapmaması gerekir. Bu durumda şikayetçiye gönderilen haciz müzekkeresi, üçüncü kişi aleyhine İİK'nun 89. maddesindeki sonuçları doğurmayacağından, 3.kişi tarafından iptalinin istenmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, şikayetin hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla