Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25797 E. , 2017/15853 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25797 E. , 2017/15853 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 391684
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25797 E. , 2017/15853 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda; alacaklı ile aralarındaki altın alışverişi nedeniyle ipotek verdiği iki adet taşınmazı bulunmasına rağmen, alacaklının, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmak yerine, İİK'nun 45. maddesine aykırı olarak ilamsız icra takibi yaptığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, itirazın takip türüne göre usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Takip konusu borç için verilmiş ipotek varken ilamsız takip yapılamayacağı yönündeki şikayet, dayanağını İİK'nun 45. maddesinde bulmakta olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, kamu düzeni ile ilgili olup, İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir.
O halde, mahkemece başvurunun şikayet niteliğinde olduğu gözetilerek, şikayetin esasının İİK’nun 45. maddesi kapsamında incelenip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, istemin İİK'nun 62. maddesi gerekçe gösterilerek reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları