12. Hukuk Dairesi 2016/25741 E. , 2017/16092 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25741 E. , 2017/16092 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:14

12. Hukuk Dairesi 2016/25741 E. , 2017/16092 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlu ... Yapı Malzemeleri … Ltd. Şti. vekilinin, iflasın ertelenmesi davasında tedbir kararı verildiğini belirterek takibin iptali ve hacizlerin fekki istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, tedbir kararı gereğince takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
Somut olayda, Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/47 Esas sayılı dosyasında görülen iflasın ertelenmesine ilişkin dava ile ilgili 25.01.2016 tarihli ara kararının “1/a” fıkrasında; "İflas erteleme talebinde bulunan şirketin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ile İİK 179/b maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı istisnalara ilişkin hükümler hariç olmak suretiyle 6183 sayılı Kanun ile yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı şirket hakkında her türlü ihtiyati haciz - ihtiyati tedbir ve muhafaza işlemleri de dahil, tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına..." karar verildiği, bilahare aynı mahkemenin 07.03.2016 tarihli ara kararı ile de; "İİK'nın 179/b maddesi gereğince tedbir tarihi olan 25.01.2016 tarihinden itibaren yeni takip yapılmamasına” şeklinde karar verildiği, alacaklı tarafından 03.03.2016 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe başlandığı görülmektedir. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 07.03.2016 tarihli "Ara karar" başlıklı kararı, takip tarihinden sonra verilmiş olup, bahse konu ara karar, geriye dönük olarak ilk tedbir ara kararını geçmişe etkili olarak değiştiremeyeceğinden, ilk tedbir kararının verildiği 25.01.2016 tarihi itibariyle sonuç doğurmaz. Bu durumda takip tarihinde mevcut olan 25.01.2016 tarihli tedbir ara kararı uyarınca takibin durdurulması gerekir.
O halde, mahkemece, istemin kısmen kabulü ile takibin durdurulmasına ve bu kabule göre de borçlu şirketin, hacizlerin kaldırılması şikayeti hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla