12. Hukuk Dairesi 2016/25662 E. , 2017/16432 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25662 E. , 2017/16432 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:18

12. Hukuk Dairesi 2016/25662 E. , 2017/16432 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçiler tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu ... Konut Yapı Koopratifi aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, üçüncü kişiler vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi 43087 ada 1 parselde bulunan 2- 22- 36- 45 ve 47 numaralı bağımsız bölümler üzerine konulan 25.03.2005, 12.03.2012 ve 15.09.2014 tarihli hacizlerin İİK'nun 106. maddesi gereği süresinde satış istenmediğinden düştüğünü, 31.08.2015 tarihli haczin ise, haciz tarihi itibariyle taşınmazların müvekkillerine ait olması nedeniyle hükümsüz olduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını istediği, mahkemece; şikayetçilerin, kooperatifin üyeleri olmaları nedeniyle 3. kişi sıfatında bulunmadıkları, taşınmazların hacizli olarak şikayetçiler adına tescillerinin gerçekleştiği, şikayetçilerin, ferdileştirmeden sonra kooperatifin borçlarından sorumlu olmayacakları şeklindeki düşüncenin hukuka uyarlı görülmediği ve alacaklı vekilinin 01.02.2016 tarihinde satış isteminde bulunduğu ve İİK'nun 106. maddesindeki 1 yıllık sürenin dolmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.İcra takip dosyasının incelenmesinde, taşınmazların tapu kaydına 25.03.2005, 12.03.2012, 15.09.2014 tarihlerinde hacizler konulduğu ve anılan haciz tarihlerinde taşınmazın borçlu adına kayıtlı olduğu, alacaklı tarafından, haciz tarihleri itibariyle olayda uygulanması gereken İİK. nun 106. maddesinde öngörülen yasal sürelerde (25.03.2005, 12.03.2012 tarihli hacizler yönünden 2 yıl, 15.09.2014 tarihli haciz yönünden 1 yıl) satış istenmediğinden söz konusu hacizlerin düştüğü anlaşılmıştır.Diğer taraftan taşınmazda 01.10.2014 tarihinde ferdileştirme işlemi yapıldığı ve oluşan bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 31.08.2015 tarihinde haciz konulduğu, bağımsız bölümlerin bu tarihte şikayetçi-üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu görülmüştür.HGK.nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E.-2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın, borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için, haciz tarihinde borçlunun adına kayıtlı olması zorunludur. Bir başka deyişle, haciz tarihinde takipte taraf olmayan 3. kişi adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın, borçlunun borcu için haczi mümkün bulunmamaktadır.Borçlu... Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesinin 20. maddesinde ortakların şahsi sorumlulukları düzenlenmiş olup, her ortağın kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumlu olacağı kararlaştırılmış ise de, somut olayda takip, kooperatif aleyhinde yapılmış olup, şikayetçiler hakkında başlatılmış ve kesinleşmiş bir takip olmadığından, takibin borçlusu olmayan şikayetçilerin taşınmazlarının haczi mümkün değildir. Zira, İİK'nun 78. maddesi gereğince alacaklı, ancak, takip borçlusunun malları ile hak ve alacaklarının haczini isteyebilir.O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile taşınmazlar üzerindeki 25.03.2005, 12.03.2012, 15.09.2014 tarihli hacizlerin düşmüş olmaları, 31.08.2015 tarihli haczin ise, taşınmazların haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olmamaları nedenleriyle kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇ : Şikayetçilerin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla