12. Hukuk Dairesi 2016/25640 E. , 2017/16436 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25640 E. , 2017/16436 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:20

12. Hukuk Dairesi 2016/25640 E. , 2017/16436 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının, iki adet çeke istinaden borçlu şirket hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başladığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu şirketin yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, şirketin çift imza ile temsil edilmesine rağmen çeklerde bulunan cirolarda tek imza bulunması nedeniyle borca itiraz ile birlikte faize de itiraz ettiği, mahkemece; borçlunun, imza sirkülerini ve ortaklar kurulu kararını ibraz ettiği, ancak bu kararın ticaret sicil gazetesinde ilanına ilişkin belge ibraz etmediğinden, iyi niyetli 3.kişiler açısından ortaklar kurulu kararının hüküm ve sonuç ifade etmeyeceği gerekçesiyle itirazın reddine karar verildiği görülmüştür.
6102 sayılı TTK'nun 372. maddesi gereğince; şirketin ünvanı altına atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirket adına imza yetkisini haiz kişiler tarafından atılması zorunludur. Ayrıca, aynı Kanun'un 818. maddesinin göndermesi ile çekler hakkında da uygulanması gereken 678. maddesi gereğince; “temsile selahiyetli olmadığı halde” temsilci sıfatı ile imza eden kişinin çekten dolayı şahsen sorumlu olduğunun kabulü gerekir (HGK'nun 03.12.2014 tarih, 2013/12-1355 E., 2014/994 K. sayılı kararı).
Öte yandan, çeklerin keşide tarihleri itibariyle uygulanması gereken 6102 sayılı TTK'nun 36. maddesinin 1. bendi uyarınca, ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın yapıldığı günü izleyen iş gününde hukuki sonuçlarını doğurur.Somut olayda, takip konusu çeklerin keşide tarihlerinin 02.12.2015 ve 12.12.2015 olduğu, borçlu şirket adına yapılan cirolarda, şirket kaşesi üzerinde tek imzanın atılı olduğu görülmektedir. Dosyada mübrez ... 12. Noterliği'nin 14.10.2015 tarih ve 04446 yevmiye numaralı imza sirkülerine göre, 12.10.2015 tarih ve 2015/01 nolu ortaklar kurulu kararı gereğince, şirket ortaklarından... ve ... 'in, 14.10.2015 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile şirketi müştereken temsil ve ilzamda yetkili kılındıkları, bu durumda, çeklerin keşide tarihleri itibariyle şirketin müşterek imza ile temsil ve ilzam edildiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece, her ne kadar borçlunun temsile ilişkin almış olduğu kararın ticaret sicil gazetesindeki ilanına ilişkin belge ibraz edilmediğinden, 3. kişiler açısından sonuç doğurmayacağı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiş ise de, muteriz borçlunun temyiz dilekçesi ekinde sunmuş olduğu ticaret sicil gazetesi nüshasından, şirketin temsile ilişkin almış olduğu kararın 20.10.2015 tarih ve 8929 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması karşısında, ilanın dosyaya borçlu tarafından ibraz edilmemiş olması sonuca etkili olmayacağından, çeklerin keşide tarihleri itibariyle borçlu şirketin çift imza ile temsil edilmesi alacaklı yönünden bağlayıcı olup, muteriz şirket çeklerden dolayı sorumlu tutulamaz.
O halde mahkemece, borca itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2017gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla