12. Hukuk Dairesi 2016/25636 E. , 2017/15985 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25636 E. , 2017/15985 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:21

12. Hukuk Dairesi 2016/25636 E. , 2017/15985 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından nafaka ara kararına dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçede, borcun 7.700 TL’lik kısmına itiraz ettiği, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece dosyaya sunulan ödeme dekontları dikkate alınarak, borcun 7.200 TL kısmının itfa edildiği gerekçesi ile icranın geri bırakılmasına ve 10.300 TL asıl alacak üzerinden tazminata karar verildiği, ayrıca 1.500 TL asıl alacak yönünden taraf ehliyeti yokluğundan istemin reddedildiği görülmektedir.
Alacaklının, müşterek reşit çocuk ... yönünden 1.500 TL nafaka alacağına ilişkin temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK'nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Somut olayda, takibe dayanak yapılan Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi'nin 2015/424 E. sayılı dosyasında, 12.05.2015 tarihli ara kararı ile; tedbiren, dava tarihi olan 11.05.2015 tarihinden itibaren, velayeti anneye verilen çocuk...için aylık 1.000 TL, davacı eş için aylık 2.500 TL nafakanın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Borçlu ise itiraz ve davaya cevap dilekçesinde, nafaka borcunun 7.700 TL kısmının ödendiğini ileri sürerek ödemelere ilişkin banka dekontları ibraz etmiştir.
Borçlu tarafından mahkemeye ibraz edilen ödemeye ilişkin belgelerin incelenmesinde; 30.06.2015 tarihli 501,5 TL, 15.07.2015 tarihli 501,5 TL, 07.08.2015 tarihli 3.500 TL, 15.09.2015 tarihli 3.500 TL olmak üzere toplam 8.003,00 TL ödemenin diğer nafaka alacaklısı konumunda olan ve ödeme tarihleri itibari ile reşit olan müşterek çocuk ... adına gönderildiği görülmektedir. Bu durumda söz konusu ödemelerin takip alacaklısı ... adına yapıldığı kabul edilemez.
Ancak dosyaya ibraz edilen dekontlardan, 19.06.2015 tarihli 301,5 TL, 25.06.2015 tarihli 401,5 TL, 29.06.2015 tarihli 501,5 TL, 11.07.2015 tarihli 501,5 TL, 15.07.2015 tarihli 501,5 TL ve 12.08.2015 tarihli 501,5 TL olmak üzere toplam 2.709,00 TL tutarında bedelin borçlu tarafından alacaklı adına gönderildiği anlaşılmaktadır.
Takip alacaklısı ... vekilinin 27.01.2016 tarihli dilekçesi ve aynı tarihli duruşma tutanağındaki beyanlarında, borçlu tarafından yapılan ödemelerden alacaklı ... adına gönderilenler kabul edildiği halde, mahkemece bu beyanların dikkate alınmadığı görülmektedir. Alacaklı vekili tarafından verilen 18.07.2016 tarihli temyiz dilekçesinde, söz konusu ödemelerin kabul edildiği hususu tekrar belirtilmiştir.
Öte yandan, borçlu vekili tarafından icra müdürlüğüne verilen itiraz dilekçesinde, öncelikle alacağın 10.700,00 TL’lik kısmına itiraz edildiği, ardından aynı gün verilen dilekçede, 10.700,00 TL’nin maddi hata sonucu sehven yazıldığı, alacağın 7.700,00 TL’lik kısmına itiraz edildiğinin belirtildiği anlaşılmakla, mahkemece borca kısmi itiraz edildiğinin gözden kaçırılması yerinde değildir.
O halde mahkemece, borçlunun icra müdürlüğüne itirazında 7.700 TL alacak için itiraz ettiği de dikkate alınarak, müşterek reşit çocuk... için istenen 1.500,00 TL nafaka bedeli yanında alacaklı tarafından kabul edilen ödemelerin toplamı olan 2.709,00 TL yönünden itirazın kaldırılması talebinin reddine, 3.491,00 TL alacak yönünden ise itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının tazminata yönelik sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla