12. Hukuk Dairesi 2016/25564 E. , 2017/16388 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25564 E. , 2017/16388 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:23

12. Hukuk Dairesi 2016/25564 E. , 2017/16388 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından 22.12.2015 tarihli ihtiyati haciz kararına istinaden başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, borçlu şirketler icra mahkemesine başvurularında, iflasın ertelenmesi talebi ile açılan ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/817 E.-2015/818 E. ve 2015/819 E. sayılı dosyalarında, 12.01.2016 tarihinde ara kararlarla icra takiplerinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararları verildiğini ve bu kararlar gereğince icra müdürlüğünce şikayetçiler hakkındaki takibin durdurulduğunu, ancak bu tedbirden önce borçlu şirketlerin 3. kişilerdeki alacaklarının haczi için İİK'nun 89/1. maddesi gereğince haciz ihbarnameleri gönderildiğini, borçluların icra dairesine yaptıkları; 89/1 haciz ihbarnamelerinin tebliğ tarihlerine bakılarak ihtiyati tedbir kararından önce doğmuş alacak varsa icra müdürlüğü hesabına, sonra doğan alacak varsa borçlu şirketlerin yada kayyumlarının hesabına gönderilmesi yönünde 3. kişilere müzekkere tebliğine ilişkin taleplerinin reddi kararının iflasın ertelenmesi kurumunun amacıyla bağdaşmadığını ileri sürerek, icra müdürlüğünün 11.3.2016 tarihli kararının iptalini talep etmişler, mahkemece, takibin durdurulmasından önce uygulanan haciz işlemlerinin varlığını koruyacağı, ancak durdurmadan sonra haciz ihbarnameleri gönderilemeyeceği belirtilerek şikayetin kabulü ile memurluk işleminin iptaline karar verilmiştir.Somut olayda, 22.12.2015 tarihli ihtiyati haciz kararı ile aynı tarihte kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emirlerinin borçlu şirketlere 25.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği ve takibin 31.12.2015 itibariyle kesinleştiği, ancak takibin kesinleşmesinden önce 3. kişilere İİK'nun 89/1. maddesi gereğince 23.12.2015 ve 24.12.2015 tarihli ihtiyati haciz ihbarnameleri, takibin kesinleşmesinden sonra da 11.01.2016 tarihli 89/1 haciz ihbarnameleri gönderildiği, iflasın ertelenmesi davasında Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 12.01.2016 tarihinde ihtiyati tedbir ara kaarı verilmesi üzerine icra mdürlüğünce borçlu şirketler yönünden takibin durdurulduğu ve borçlu şirketlerin talebi ile icra müdürlüğünce durdurma kararının 3. kişilere bildirildiği, borçluların icra dairesine başvurusunun ihtiyati tedbir kararı tarihi itibariyle doğmuş alacakların icra müdürlüğü hesabına yatırılması, sonra doğan alacakların ise borçluların yada kayyumlarının hesbaına yatırılması yönünde olup, şikayet tarihi olan 16.3.2016 tarihi itibariyle 3. kişierce 89/1 haciz ihbarnamelerine yapılmış bir itiraz yada borçlu şirketlerin alacağının bulunduğu yönünde verilmiş bir cevap olmadığı anlaşılmıştır. O halde; 89/1 haciz ihbarnamesinin niteliği gereğince, borçlunun 3. kişilerde doğmuş ve kesinleşmiş alacaklarının bulunup bulunmadığı ihbarnamenin 3. kişilere tebliğ tarihine göre belirlenecek olup, şikayet tarihi itibariyle üçüncü kişilerce borçlu şirketlerin alacağı bulunduğu yönünde verilmiş bir cevap olmamakla birlikte, şikayetçilerin talebi ile borçlular hakkındaki takibin durdurulması kararı üçüncü kişilere tebliğ edilmiş olduğundan, bu aşamada şikayette hukuki yarar bulunmadığının kabulü gerekir.Öte yandan; 6100 sayılı HMK'nun 26. maddesi uyarınca hakim taleple bağlıdır. Talep edilmeyen bir konuda inceleme yapıp, karar vermesi mümkün değildir.Hal böyle olunca, mahkemece şikayet tarihi itibariyle borçluların HMK'nun 114/1- h maddesi gereğince şikayette hukuki yararlarının bulunmadığı nazara alınarak, aynı Kanun'un 115/2. maddesi gereğince şikayetin usulden reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olduğu gibi, taleple bağlı kalınarak şikayet konusu hakkında karar verilmesi gerekirken, HMK'nun 26. maddesine aykırı olarak, talep olmadığı halde, ihtiyati tedbir kararından sonra gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptali gerektiği belirtilerek sonuca gidilmesi yerinde görülmemiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla