12. Hukuk Dairesi 2016/25561 E. , 2017/15223 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25561 E. , 2017/15223 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:24

12. Hukuk Dairesi 2016/25561 E. , 2017/15223 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu şirketin, itirazın iptaline dair ilamı tehiri icra istemli olarak temyiz ederek, icra dosyasına süresiz kesin teminat mektubu sunduğu, icra müdürünün bu nedenle hacizlerin fekkine karar verdiği, alacaklının ise icra mahkemesine başvurarak, icra müdürünün hacizleri kaldırma işlemininin iptalini ve hacizlerin yeniden konulmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüne ve hacizlerin yeniden konulmasına karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyizi üzerine, Dairemizce, borçlu tarafından mehil vesikası alınması sırasında yatırılan teminatın o tarih itibariyle dosya alacağının tamamını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği belirtilerek mahkeme kararının bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyulduğu, ancak takip konusu borcun ödendiği, bu nedenle hacizlerin fekkine karar verildiği, dolayısıyla şikayetin konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.
Her dava ve şikayet açıldığı tarihteki hukuki durum gözetilerek hükme bağlanır. (28.11.1956 tarih ve 15/15 sayılı İ.B.K. ve HGK'nun 17.03.1954 tarih ve 3/40-49 sayılı kararı).
Öte yandan, HMK.nun 326.maddesi gereğince, kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına hükmedilmesi gerekeceğinden, davanın konusuz kalması halinde, mahkemece yargılamaya devam edilerek dava açıldığı tarihte hangi tarafın haksız olduğunun tespit edilip, o tarafın yargılama giderlerine ve vekalet ücretine mahkum edilmesi gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin konusuz kaldığı tesbit edildiğine göre, alacaklının şikayetinde haklı olup olmadığı belirlenip oluşacak sonuca göre yargılama gideri ve vekalet ücreti hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla