12. Hukuk Dairesi 2016/25557 E. , 2017/16389 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25557 E. , 2017/16389 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:24

12. Hukuk Dairesi 2016/25557 E. , 2017/16389 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun yasal süresinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, 9.000,00 TL olan bono bedelinde tahrifat yapılarak 109.000,00 TL üzerinden senedin takibe konulduğunu, ayrıca 9.000,00 TL'nin de takipten önce alacaklıya elden ödendiğini ileri sürerek borca itiraz ettiği ve takibin iptalini istediği, mahkemece, bilirkişi raporu ile saptanan tahrifat nedeniyle senedin kambiyo vasfını yitirdiği ve yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle istemin kabulü ile borçlu yönünden takibin iptaline ve borçlunun taşınmazlarına konulan hacizlerin de kaldırılmasına karar verilmekle birlikte, alacaklı aleyhine takip konusu alacağın % 20'si olan 21.800,00 TL tutarında tazminata hükmedildiği anlaşılmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 207. maddesinde; "Senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca onanmamışsa, inkar halinde göz önünde tutulmaz. Bu tür çıkıntı, kazıntı veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine ve anlamına etkili olacak nitelikte görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir" hükmü yer almaktadır. Buna göre mevcut olan çıkıntı veya senet metni altındaki hak ve silinti ayrıca tasdik edilmemiş ise inkar halinde yok hükmündedir. Bir başka anlatımla, senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için, düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onanması gerekir. Onanmamış çıkıntı, kazıntı veya silintinin tespit edilmesi halinde, senedin düzeltme öncesi durumuna göre değerlendirme yapılır.
Takip dayanağı bonoda tahrifat yapıldığının saptanması halinde, senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli sayılması gerekir (HGK'nun 14.05.2003 tarih ve 2003/12-347 E., 2003/345 K. sayılı kararı).
Öte yandan borca itiraz hakkında uygulanması gereken İİK'nun 169/a maddesinin 5. fıkrasında; “İtirazın kabulü kararı ile takip durur” hükmüne yer verilmiştir.Somut olayda; muteriz borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, takip konusu senet miktarının 9.000,00 TL olmasına rağmen, sonradan yapılan tahrifat ile miktarın 109.000,00 TL'ye dönüştürüldüğünü iddia etmiş, bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlarda da, senedin ilk düzenlenmesinde miktarın 9.000,00 TL olarak yazıldığı, sonradan ekleme yoluyla 109.000,00 TL'ye dönüştürüldüğü tespit olunmuş, borçlunun 9.000,00 TL senet bedelini ödediğine ilişkin borca itirazını ise İİK'nun 169/a-2. maddesinde sayılan belgelerle ispatlayamadığı anlaşılmıştır.O halde mahkemece, itirazın kısmen kabulü ile İİK' nun 169/a-5. maddesi gereğince takibin 9.000,00 TL ve fer'ilerini aşan kısım yönünden durdurulmasına karar verilmesi ve durdurulan kısımdaki asıl alacak miktarı nazara alınarak tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin tümden iptali ve takip konusu asıl alacağın tümü üzerinden tazminata hükmedilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla