Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/25516 E. , 2017/15920 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/25516 E. , 2017/15920 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388503
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/25516 E. , 2017/15920 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından 10.12.2015 tarihinde borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapıldığı, borçlu şirketin icra mahkemesine başvurusunda, iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir ve karar gereğince takibin iptali için icra müdürlüğüne başvurduğunu, icra müdürlüğünce iptal taleplerinin reddedilerek takibin durdurulmasına karar verildiğini, bu işlemin iptali ile takibin iptalini talep ettikleri, makkemece, istemin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
İİK'nun 179/b maddesinde belirtildiği üzere, erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur. İcra müdürlüğü ve icra mahkemesince iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararının kapsamı daraltılamaz ve yorumlanamaz.
Somut olayda; borçlu şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında, istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 17.09.2015 tarih ve 2015/201 E. - 2015/753 K. sayılı ilamıyla borçlu şirket hakkında 17.09.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle iflasın ertelenmesine bu kararın 8. bendinde ise "yapılan takiplerde dahil olmak üzere tüm icra takiplerinin İİK'nun179/b maddesi gereğince durdurulmasına" şeklinde karar verildiği görülmüştür. İflasın ertelenmesi davası kapsamında verilen tedbir kararının kapsamı icra müdürlüğü ve icra mahkemesince yorum yolu ile değiştirilemeyeceğinden iflasın ertelenmesi karar tarihi olan 17.09.2015 tarihinden sonra 10.12.2015 tarihinde başlatılan takip hakkında icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına yönelik verilen karar doğrudur.
O halde ; mahkemece istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları